JGG 2002, 29(11): 1021-1027 DOI:   ISSN: 1673-8527 CN: 11-5450/R           

Current Issue | Archive | Search in JGG                                                            [Print]   [Close]
Article  

RAPD Analysis fot the Genetic Diversity of Brassica rapa in Tibet

WANG Jian-Lin1; Dan Ba1; HU Shu-Yin1; TU Jin-Xing2; LUAN Yun-Fang1; MENG Xia1; ZHUO Ga1; Nimazhuoma3; TANG Lin3

1.Department of Agriculture, Tibet Agriculture and Animal Husbandry College, Linzhi 860000, China 2. Department of Agriculture, Huazhong Agricultural University, Wuhan 430070, China 3.Institute of Agriculture, Tibet Academy of Agricultural sciences, Lasa 850002, China

Abstract

Tibet, a most beautiful place, locating in southwestern China. She has been called as the third pole of the earth. Unique geglogical history, complex land surface and climatic zones, various soil types, all different wild vegetations etc., all of these make Tibet a very typical area of vertical agricultural ecosystem. The ecosystem in Tibet may be the most complex in the world, which varies from place to place. Genetic differentiation of 107 accessions of Brassica rapa from Tibet plateau was studied by DNA PAPD analysis using 2210bp random primers, the genetical distribution in 107 accession of Brassia rapa from Tibet plateau was found. The results are as follows: (1) Total 236 bands were produced from 107 Tibet oilseed accession of B.rapa germaplasm resource in Tibet, of 210 bands amplified from B. rapa germaplasm resource showed polymorphism, with the ratio 88.98%. The result showed that oilseed accession of B.rapa in Tibet has richer genetic diversity; (2) Dengrogram constructed from DNA RAPDs showed that 107 accessions of B. rapa from Tibet plateau were devided into 11 cluster by calculating genetic distance, the cluster analysis showed that the genetic variation among oilseed accessions of B.rapa was closely related with their eco-geographic distribution;extensive variation existed among the accessions from Tibet Province. Based on the analysis of unique geological history, complex land surface and climatic zones, various soil types, complex growing environments, long agricultural history, different cropping systems, and natural and artificial slection as well as plant geography, plant evolution theory, it concludes that Tibet is one of the oil seed centers in the word.

Keywords tibet   oilseed Brassia rapa   genetic diversity:RAPD  
Received 1900-01-01 Revised 1900-01-01 Online 2002-11-10 
DOI:
Fund:
Corresponding Authors:
Email:
About author:

References:
Similar articles
1.

PAN Zhi-Fen1,2, ZHOU Yi-Xing1,2, ZHAO Tao1,2, DENG Guang-Bing1, ZHAI Xu-Guang1,2,
WU Fang1,2, YU Mao-Qun1

.SGP polymorphism in cultivated naked barley from Qinghai-Tibet plateau in China and the relationship between SGPs and starch con-tent[J]. JGG, 2007,29(5): 599-599―606
2.

CHEN Feng1,2,3; CHEN Teng1; YAN Chun-Xia1,2; DANG Yong-Hui1; MU Hao-Fang3; YU Xiao-Guang3; ZHANG Bo3; DENG Ya-Jun1,.Detection of ABO genotype genetic polymorphism by multiplex-PCR based sequencing and application in forensic medicine[J]. JGG, 2008,30(6): 704-710

3.ZHANG Hao1; WU Chang-Xin1; CHAMBA Yangzom2; ZHAO Chun-Jiang1; LI Xue-Wen1; LING Yao1
.Polymorphisms of three major genes for reproductive traits in Tibet pigs[J]. JGG, 2007,29(8): 939-939―944
4.Chen Peidu;Huang Li;Liu Dajun.Analysis of the Genomic Constitution of Xizang Wheat (Triticum aestivum ssp.tibe tanum Shao) Using Double Ditelosomics of T.aestivum cv.Chinese Spring*[J]. JGG, 1991,18(1): 39-43
5.Wang Xianing;Qi Mei;Qiong Da;Gao Hong;Guo Wenmin;Zhan Wenhui;Zhang Hai guo;Shen Ruochai;Chen Renbiao.The Study of Dermatoglyphic Parameters on 1000 Tibetans[J]. JGG, 1991,18(5): 385-393
6.Chen Renbiao;Ye Genyao;Geng Zhencheng;Wang Zenghui;Kong Fanhua;Ti an Ding;Bao Piyun;Liu Ruoying;Liu Jie;Song Fangji;Fan Lian;Zhan g Gongliang;Guo Shishi;Xu Linmin;Xu Xingpei;Cheng Dingz.Revelations of the Origin of Chinese Nation from Clustering Analysis and Frequen cy Distribution of HLA Polymorphism in Major Minority Nationalities in Mainland China[J]. JGG, 1993,20(5): 389-398
7.Hua Zhaohe;Pan Xiaoyin.An Analyses of Plantar Dermatoglyphic Main Line Trend of Tibetans in Suburbs of Lhasa[J]. JGG, 1995,22(2): 86-90
8.LI Xia;ZHANG Xian-ning;ZHENG Qi-ping;SHAO Hong-guang;LIU Pei;ZHU Ding-liang;GENG Zhen-cheng.PCR-RFLP Polymorphism of HLA-DQA1 / DQB1 in the Tibetans of Qinghai Province[J]. JGG, 1998,25(5): 398-402
9.LAI Shu-Ping;REN Hui-Min;HU Hai-Tao;LI Sheng-Bin;LAI Jiang-Hua;YAN Chun-Xia;ZHANG Hong-Bo;ZHAO Jun-Hai.HLA-DRB Alleles Polymorphism in Han,Hui,Uygur and Tibetan Populations in Northwestern China[J]. JGG, 1999,26(5): 447-457
10.XIE Xiao-Dong;WANG Xun-Ling;HE Xiao-Ling;REN Gui-Fang;LI Xiao-Lin.Tibetan Population Data on the Multiplex Short Tandem Repeat Loci-D16S539,D7S820,and D13S317[J]. JGG, 2001,28(6): 487-492
11.YANG Xiao-Xia;ZHENG Bing-Rong;YANG Zhi-Li;SHI Hong;DONG Yong-Li;YANG Jie;ZENG Wei-Min;GAO Lu;XIAO Chun-Jie.Polymorphism Distribution of 8 Y-STR Loci in Four Minority Populations in Yunnan of China[J]. JGG, 2003,30(11): 1065-1070
12.WANG Zhi-Qing;LONG Hai;ZHENG You-Liang;YAN Ze-Hong;WEI Yu-Ming;LAN Xiu-Jin.Cloning and Analysis of LMW-GS Genes from Triticum aestevum ssp.tibetanum Shao[J]. JGG, 2005,32(1): 86-93
13.TAN Rui;MA De-Quan;DING Yi.Comparative Analysis of Sequences of the 5S rDNA NTS in Wild Close Relatives of Barley from Tibet of China[J]. JGG, 2005,32(10): 1094-1100
14.XU Ri-Fu;LI Kui;CHEN Guo-Hong;QIANG Ba-Yang-Zong;ZHANG Yu-Bo;LIN Li;FAN Bin;LIU Bang;.Genetic Variation within Exon 2 of MHC B-LBⅡ Gene in Tibetan Chicken[J]. JGG, 2005,32(11): 1137-1146
15.FENG Zong-Yun;*;LIU Xian-Jun*;ZHANG Yi-Zheng;LING Hong-Qing.Genetic Diversity Analysis of Tibetan Wild Barley Using SSR Markers[J]. JGG, 2006,33(10): 917-928
16.Hui Zhou;Diqiang Li;Yuguang Zhang;Tao Yang;Yi Liu.Genetic Diversity of Microsatellite DNA Loci of Tibetan An-telope (Chiru, Pantholops hodgsonii) in Hoh Xil National Na-ture Reserve, Qinghai, China[J]. JGG, 2007,34(7): 600-607
17.Haiyan Wang;Xiu’e Wang;Peidu Chen;Dajun Liu.Assessment of Genetic Diversity of Yunnan, Tibetan, and Xinjiang Wheat Using SSR Markers[J]. JGG, 2007,34(7): 623-633
18.Shuqing Xu;;*;Jiangbai Luosang;*;Sang Hua;Jian He;Asan Ciren;;Wei Wang;Xiaomei Tong;
19.Qifa Li;Zhenshan Liu;Yinxia Li;Xingbo Zhao;Liyan Dong;Zengxiang Pan;Yuanrong Sun;Ning Li;Yin.Origin and phylogenetic analysis of Tibetan Mastiff based on the mitochondrial DNA sequence [J]. JGG, 2008,35(6): 335-340
20.MA Zhi-Jie1, WEI Ya-Ping1, ZHONG Jin-Cheng2, CHEN Zhi-Hua2, LU Hong2,
TONG Zi-Bao1
.Sequence characterization of the 5′-Flanking region of the GHR gene in Tibetan sheep[J]. JGG, 2007,29(8): 963-963―971
21. LIU Han, JIANG Ba-Yang-Zong, WANG Jiang, LING Yao, GU Xue-Dong, TUN Ke-Liang, ZHANG Gao.Effects of multi-genes for reproductive traits in Tibet pig[J]. JGG, 2010,32(5): 480-485
22.

TONG Xiao-Mei 1,2,4, LIANG Yu 2,3, WANG Wei 2,3, XU Shu-Qing 1,2,
ZHENG Xiao-Guang 1,2,3, WANG Jian 3, YU Jun 3

.Complete Sequence and Gene Organization of Tibetan Chicken Mitochondrial Genome[J]. JGG, 2006,28(7): 769-777
23.

WANG Cun-Fang1,2, LI Ning3, WU Chang-Xin1

.Genetic Analysis of Feather Color and Shank Color Trait Based on F-2 Resource Population in Tibetan Chicken[J]. JGG, 2006,28(7): 810-814
24.WANG Cun-Fang1,3, WU Chang-Xin1, LI Ning2.Differential gene expression of hypoxia inducible factor –1[[alpha]] and
hypoxic adaptation in chicken
[J]. JGG, 2007,29(1): 75-75―80
25.ZHOU Hui1,2, LI Di-Qiang2, ZHANG Yu-Guang2,3, YI Xiang-Rong1,2, LIU Yi1 .Study on mitochondrial DNA genetic diversity of Tibetan antelope[J]. JGG, 2006,28(3): 299-305
26.ZHANG Hao1;CHAMBA Yangzom2;ZHAO Chun-Jiang1;BAO Hai-Gang1;LING Yao1;WU Chang-Xin1.Function of inducible nitric oxide synthase on adaptability to hypoxia in Tibetan chicken[J]. JGG, 2009,31(4): 400-406
27.LI Ning1; SU Yu-Hong2; XI Huan-Jiu3; REN Fu3; HUANG Ke-Qiang4; XIAO Yan-Jie1; WEN You-Feng3; LI Chun-Shan4; LI C.Genetic polymorphism of 15 STR loci in Tibetan population [J]. JGG, 2008,30(7): 851-856
28.LI Ning1; SU Yu-Hong2; XI Huan-Jiu3; REN Fu3; ZHU Bao-Qin2; WEN You-Feng3.Genetic Polymorphism of 15 STR Loci in a Lhasa Tibetan Population[J]. JGG, 2006,28(11): 1361-1364
29.GU Ming-Liang1, WANG Ye-Jun2, SHI Lei1, ZHANG Yong-Biao1, CHU Jia-You1.Comparison on mitochondrial ATP6, ATP8 and Cyt b genes be-tween Chinese Tibetans in three different zones: detecting the signature of natural selection on mitochondrial genome[J]. JGG, 2009,31(2): 147-152
30.

PAN Zhi-Fen1,2, ZHOU Yi-Xing1,2, ZHAO Tao1,2, DENG Guang-Bing1, ZHAI Xu-Guang1,2,
WU Fang1,2, YU Mao-Qun1

.SGP polymorphism in cultivated naked barley from Qinghai-Tibet plateau in China and the relationship between SGPs and starch con-tent[J]. JGG, 2007,29(5): 599-599―606
31.

CHEN Feng1,2,3; CHEN Teng1; YAN Chun-Xia1,2; DANG Yong-Hui1; MU Hao-Fang3; YU Xiao-Guang3; ZHANG Bo3; DENG Ya-Jun1,.Detection of ABO genotype genetic polymorphism by multiplex-PCR based sequencing and application in forensic medicine[J]. JGG, 2008,30(6): 704-710

32.ZHANG Hao1; WU Chang-Xin1; CHAMBA Yangzom2; ZHAO Chun-Jiang1; LI Xue-Wen1; LING Yao1
.Polymorphisms of three major genes for reproductive traits in Tibet pigs[J]. JGG, 2007,29(8): 939-939―944
33.GU Ming-Liang1, WANG Ye-Jun2, SHI Lei1, ZHANG Yong-Biao1, CHU Jia-You1.Comparison on mitochondrial ATP6, ATP8 and Cyt b genes be-tween Chinese Tibetans in three different zones: detecting the signature of natural selection on mitochondrial genome[J]. JGG, 2009,31(2): 147-152
34.LI Ning1; SU Yu-Hong2; XI Huan-Jiu3; REN Fu3; HUANG Ke-Qiang4; XIAO Yan-Jie1; WEN You-Feng3; LI Chun-Shan4; LI C.Genetic polymorphism of 15 STR loci in Tibetan population [J]. JGG, 2008,30(7): 851-856
35.LI Ning1; SU Yu-Hong2; XI Huan-Jiu3; REN Fu3; ZHU Bao-Qin2; WEN You-Feng3.Genetic Polymorphism of 15 STR Loci in a Lhasa Tibetan Population[J]. JGG, 2006,28(11): 1361-1364
36.ZHANG Hao1;CHAMBA Yangzom2;ZHAO Chun-Jiang1;BAO Hai-Gang1;LING Yao1;WU Chang-Xin1.Function of inducible nitric oxide synthase on adaptability to hypoxia in Tibetan chicken[J]. JGG, 2009,31(4): 400-406
37.

WANG Cun-Fang1,2, LI Ning3, WU Chang-Xin1

.Genetic Analysis of Feather Color and Shank Color Trait Based on F-2 Resource Population in Tibetan Chicken[J]. JGG, 2006,28(7): 810-814
38.ZHOU Hui1,2, LI Di-Qiang2, ZHANG Yu-Guang2,3, YI Xiang-Rong1,2, LIU Yi1 .Study on mitochondrial DNA genetic diversity of Tibetan antelope[J]. JGG, 2006,28(3): 299-305
39.WANG Cun-Fang1,3, WU Chang-Xin1, LI Ning2.Differential gene expression of hypoxia inducible factor –1[[alpha]] and
hypoxic adaptation in chicken
[J]. JGG, 2007,29(1): 75-75―80
40. LIU Han, JIANG Ba-Yang-Zong, WANG Jiang, LING Yao, GU Xue-Dong, TUN Ke-Liang, ZHANG Gao.Effects of multi-genes for reproductive traits in Tibet pig[J]. JGG, 2010,32(5): 480-485
41.

TONG Xiao-Mei 1,2,4, LIANG Yu 2,3, WANG Wei 2,3, XU Shu-Qing 1,2,
ZHENG Xiao-Guang 1,2,3, WANG Jian 3, YU Jun 3

.Complete Sequence and Gene Organization of Tibetan Chicken Mitochondrial Genome[J]. JGG, 2006,28(7): 769-777
42.MA Zhi-Jie1, WEI Ya-Ping1, ZHONG Jin-Cheng2, CHEN Zhi-Hua2, LU Hong2,
TONG Zi-Bao1
.Sequence characterization of the 5′-Flanking region of the GHR gene in Tibetan sheep[J]. JGG, 2007,29(8): 963-963―971

Copyright by JGG