JGG 2002, 29(11): 959-965 DOI:   ISSN: 1673-8527 CN: 11-5450/R           

Current Issue | Archive | Search in JGG                                                            [Print]   [Close]
Article  

Studies of STR Polymorphisms in Pumi and Lisu Minorities in China

LAI Jiang-Hua; CHEN Yan-Jiong; ZHU Bo-Feng; ZHENG Hai-Bo; ZHANG Bao-Hua;LI Sheng-Bin

Department of Forensic Science,Medical College,Xi’an Jiaotong University,Xi’an 710061,China

Abstract

In this study, we investigated the polymorphisms of STR of Pumi and Lisu minorities with STR genescan marked by fluorescence. Eighty-five alleles of 9 STR in Pumi were detected with the frequency 0.0050~0.5250 and 194 genotypes were found with frequency of 0.0098~0.3235. Sixty three alleles with their frequency of 0.0050~0.4802 and 145 genotypes were found out with frequency of 0.0099~0.3664 in Lisu popualtion. Hi-Square test indicated the distribution of genotypes agreed with Hardy-Weinberg equilibrium (P>0.05). Statistical analysis showed the followings; H > 0.6 in each locus, the average PIC > 0.7, mean DP > 0.8, EPP > 0.5, indicating the STR markers used in the study were of great value in the researches on minority genetics.

Keywords STR   genetic polymorphism   Pumi minority   Lisu minority  
Received 1900-01-01 Revised 1900-01-01 Online 2002-11-10 
DOI:
Fund:
Corresponding Authors:
Email:
About author:

References:
Similar articles
1.

ZHOU Zun-Chun1, BAO Zhen-Min2, DONG Ying1, LIU Xiang-Quan3, SONG Lun1,
HE Chong-Bo1, WANG Li-Mei1

.AFLP analysis in populations of Strongylocentrotus intermedius,
S. nudus and hybrids (S. intermedius × S. nudus)
[J]. JGG, 2007,29(4): 443-443―448
2.TIAN Xiao-Qing, SUN Dan-Feng, ZHANG Yan-Jie, FANG Jing-Yuan.Microarray-based methods to identify DNA methylation in cancer[J]. JGG, 2008,30(3): 295-303
3.

Dugarjaviin Manglai, YANG Hong

.Progress in the study of genetic diversity of Mongolian horse[J]. JGG, 2008,30(3): 269-276
4.

LIU Qiu-Ling, LV De-Jian, SUN Hong-Yu, LU Hui-Ling, WU Xiang-Lin, WU Xin-Yao

.Development and forensic application of a pentaplex X-STR loci typing system[J]. JGG, 2007,29(12): 1459-1462
5.

YANG Xue-Ming1,2;HE Jing-Zhou1;HUANG Xiong-Jun1;LI Fang-Fang1;GUO Ya-Fen1;JIANG He-Sheng1

.cDNA cloning and protein structure analysis of growth hormone from Clarias lazera[J]. JGG, 2008,30(7): 913-918
6.
WANG Yue-Bing1,2, XU Shi-Chang1, XU Zhong2, LIU Tai-Guo1,LIN Rui-Ming1
.
A Microsatellite Marker Linked to the Stripe Rust Resistance Gene YrV23 in the wheat variety Vilmorin23
[J]. JGG, 2006,28(3): 306-310
7.

GUO Yu-Qi1,2;TIAN Zeng-Yuan1,2;YAN Dao-Liang1;ZHANG Jie1;QIN Pei1

.Analysis of gene expression involved in the response to salt stress in the dicot halophyte Kosteletzkya virginica L. seedlings[J]. JGG, 2008,30(7): 941-950
8.ZHANG Ye, SUN Li-Ping, CHEN Wei, BAI Xue-Lei, LIU Jin, WANG Xu-Guang, LIU Yun-Peng, YUAN Yuan.A molecular epidemiological study on the relationship between the polymorphism of GSTP1 and susceptibility to gastric cancer in northern Chinese [J]. JGG, 2007,29(3): 293-293―300
9.

YAN Wei-Li

.Genome-wide association study on complex diseases: genetic statis-tical issues[J]. JGG, 2008,30(5): 543-549
10..The Exploration and Implication of the Concept Map in Genetics Teaching[J]. JGG, 0,(): 0-0
11. LIN De-Chen, SHI Zhi-Zhou, XUE Li-Yan, CHEN Wei, XU Cuan, HAN E-Ling, LV Ning, WANG Meng-Rong.Expression of cell cycle related proteins cyclin D1, p53 and p21WAF1/Cip1 in esophageal squamous cell carcinoma[J]. JGG, 2010,32(5): 455-460
12.Hu Zhong Peng Liping Cai yonghua.A Yellow-Green Nucleus Mutant of Rice[J]. JGG, 1981,8(3): 256-261
13.Dai Xiuyu;Lu Deru.Regulation of Mercuric Resistance Gene Expression in Plasmid R100.1[J]. JGG, 1984,11(3): 179-183
14.Li Binglin Zhang Bojing Zhang Xinrun Niu Yongzhang.Studies on the Hybrid between G. arboreurn L. and G. birbii Prokh[J]. JGG, 1987,14(2): 121-126
15.Chen Shiming Miao Jing Cai Hong Li Hua Dong Guoren Liu Peinan Lu Youyong Lu Guirong Xtz Xinlai E Zhenr.The Construction of the Genomic Library of the Secondary Transformants front Human Gastrocarcinoma Cell Line BGC一823and the Molecular Cloning of the Transforming Gene[J]. JGG, 1987,14(2): 155-162
16.Wu Heling Lin Jiancheng.Comparative Study of Restriction Maps of Duck mtDNAs[J]. JGG, 1987,14(3): 230-236
17.Li Houjun Liu Dexiang Li Li Liu Zhiguo Zhao Jun Han X iaopen Yu Wuzhong.Discussion on Origin of HbD一Punjab and Its D istr ibutio。in Xinjiang[J]. JGG, 1987,14(3): 225-229
18.Heng Hongqiang Chen Wenyuan.Studies of the Late G:一chromatin Structure and the Chromosome Formation[J]. JGG, 1987,14(3): 237-242
19.Fei Hongming Marcel Tilanus Marja van Eggermood Marius Giphart.HLA-DR and cDNA Subprobes Reduce the Complexity of RFLP for DR Typing[J]. JGG, 1987,14(6): 460-467
20.Zhang Zuof ang.Studies on the Application of Restrained. Selection in Wheat Breeding[J]. JGG, 1988,15(1): 15-20
21.He Lin;Mu Jin;Yan Ming;Wang Shijun.A Map of 8 Restriction Endonucleases and Structure of Electron Microscope of Chinese Human Mitcchondrial DNA[J]. JGG, 1988,15(3): 215-222
22.Dong Weifeng;Zhang Sizhong.Sister Chromatid Exchanges Induceed by Restriction Endonucleases*[J]. JGG, 1988,15(4): 315-320
23.Fei Qing;Liu Lingyun.Studies on Chromosome Ultrastructure in Several Animal Species[J]. JGG, 1988,15(5): 362-367
24.LIU Junke;Xue Yugu.Study on Protoplast Fusion Between Micromonospora echinospora and Streptomyces g riseus[J]. JGG, 1989,16(1): 49-55
25.Li Boling;Huang Lili;Zhou Jing;Qiu Ning.Distributions and Gene Frequencies of PGM1 Subtype EsD,GLO1, AK,ADA and 6-PGD in 20 Races of China[J]. JGG, 1989,16(2): 151-158
26.Xing Miao;Hao Shui;Jiao Mingda.Study on the Puff-like Structure in Nuclei of Meristematic Cells of Vicia faba*[J]. JGG, 1989,16(5): 357-361
27.Qiao Mingqiang;Cai Baoli;Gao Caichang;Lang Yanjun;Fan Tingyu;Su Tongfang.New Cloning Vectors Constructed in Bacillus[J]. JGG, 1989,16(5): 389-398
28.Zhang Yaping;Shi Liming.Mitochondrial DNA Polymorphism in Five Species of the Genus Macaca[J]. JGG, 1990,17(1): 23-33
29.Chai Jianhua.Rapid Restriction Mapping of DNA Cloned in Cosmid or Lambda Phage Vectors[J]. JGG, 1990,17(2): 136-142
30.Shan Xiangnian;Yan Ming;Huang Ying;Mao Yiping;Wang Shijun;Zhao Shouyua n.Study on Ha-ras RFLPs in Gastric Carcinoma and Normal Tissue DNAs of Chinese Ind ividuals[J]. JGG, 1990,17(2): 154-160
31.Tan Huarong;He Song;Zhuang Zenghui;Xue Yugu.The Construction of Shuttle Plasmid Vector of Streptomyces and E.coli[J]. JGG, 1990,17(4): 327-334
32.Tan Huarong;He Song;Zhuang Zenghui;Xue Yugu;Zhang Qijiu.Cloning and Expression of E.coli Glucose Isomerase Gene in Streptomyces lividans[J]. JGG, 1990,17(5): 390-397
33.Zhu Jiahui;Li Jigeng;Kong Fanrui.Location of the PSⅡP680 ChaAP Gene in the Chloroplast Genome of Rice[J]. JGG, 1990,17(5): 377-382
34.Zhao Yali;Wang Xizhong;Wang Zishu;Chen Wengyuan.Expression of Constitutive Heterochromatin by Alul Restriction Endonuclease Trea tment and CA3/DA/DAPI Staining of Domestic Pig Chromosome[J]. JGG, 1990,17(5): 360-364
35.Meng Xiangwen;Zhang Guiyin;Li Pu;Du Yangzhu.DNA Polymorphisms and Haplotypes in the apoAⅠ-CⅢ Gene Region and Coronary Hear t Disease*[J]. JGG, 1990,17(6): 411-417
36.Zhang Kongtian;Zhao Linai.Study of Heat Shock Response of Male Sterile Sorghum Induced by Metal Ion*[J]. JGG, 1990,17(6): 443-448
37.Xue Gangxing;Deng Jingyang.Studies on the Hubei Photoperiodic Sensitive Nuclear Male Sterile Rice (Oryza sa tivea L.subsp.Japonica) ——Modification of Minor Genes on the Phenotypic Values of Progenies of Photoperiodic Sensitive Male Sterile Rice[J]. JGG, 1991,18(1): 59-66
38.Huan Liandong;Dong Kening;Zhuang Zenghui;Xue Yugu.Cloning and Expression of Streptomyces lividans Promoters[J]. JGG, 1991,18(1): 82-89
39.Ren Xiuhai;Yu Qixing.Genome Structure of Fishes*Ⅰ.Restriction Endonuclease Banding in Fish Chromosomes[J]. JGG, 1991,18(1): 17-22
40.Tan Jun;Qiu Xinfang;Xue Jinglun;Liu Zudong;Li Yanshen;Zai Chunhe.The RFLP of LDR152/Psti in the Chinese and Its Application to Linkage Analysis i n A Myotonic Dystrophy Family*[J]. JGG, 1991,18(1): 6-11
41.Xiang Yuandao;Gai Junyi;Ma Yuhua.A Study of the Inheritance and Linkage of Resistance to Four Strains of Soybean Mosaic Virus in Soybeans*[J]. JGG, 1991,18(1): 51-58
42.Zhao Yan;Weng Xinghua;Zou Qin;Shen Guifang;Tang Su;Chai Jianhua;Wang Xunming.Construction of Cosmid Library and Detailed Physical Map of Rice Chloroplast*[J]. JGG, 1991,18(2): 149-160
43.Xie Kewei;Feng Bo;Li Yuyang.The Effects of Upstream Region of SUC2 Gene on Its Expression[J]. JGG, 1991,18(2): 175-184
44.Luo Ximing;Zhao Guelan;Xie Xueju;Liu Yianzhi;He Mengyan;Hao Shui.Plant Regeneration from Protoplast Culture of Astragalus huangheensis[J]. JGG, 1991,18(3): 239-243
45.Gao Yizhi;Li Mingfa;Zhang Zhiping;Zhang Qin;Zhang Lishan;Wang Shijun.Bayesian and RFLP Linkage Analysis on a DMD Family[J]. JGG, 1991,18(4): 300-303
46.Chen Yang;Xue Yugu;Dong Kening;Liu Meihua.Subcloning and Sequencing of the Streptomyces griseus DNA Fragment With Promoter Activity in E.coli[J]. JGG, 1991,18(4): 370-377
47.He Xiaoping;Du Chuansu;Zeng Reiping;An Yehao;Liu Lili.Restriction Fragment Length Polymorphisms in FⅧ:C Gene and Their Application in the Linkage Analysis of Hemophilia A[J]. JGG, 1991,18(5): 394-400
48.Feng Guohong;Cheng Wen;Lu Shiyi.Studies on mtDNA of Ustilago maydisⅡ.Restriction Mapping[J]. JGG, 1991,18(5): 475-480
49.Zou Langping;Shen Bin;Cao Zhimin;Zhang Huaiyi.Distribution of Phenotypes of ACP in Ten Ethnic Groups in Yunnan of China[J]. JGG, 1991,18(6): 481-484
50.Zhao Shouyuan.Measurement of the Distance Among CK-4,Hox 3.1 and Hox 3.3 Genes on Mouse Chromo[J]. JGG, 1992,19(1): 22-26
51.Liu Zhihua;He Qingfang Xie Youji;Dai Jingrui;Mi Jingjiu.Construction and Identification of Vectors Containing Maize Plasmid-like DNA S1 and Reporter Genes[J]. JGG, 1992,19(1): 61-66
52.Li Man Ma Xiankai.Effect of Ribosome Binding Site Sequenceo n the Expression Level of HBcAg in E.coli[J]. JGG, 1992,19(2): 186-191
53.Xia Dongxiang Zeng Lun Zheng Zhaoxin Wang Meixian .Expression and Distribution of Catechol 2,3一Dioxygenase in Esherichia coli[J]. JGG, 1992,19(2): 177-185
54.Zhang Qifa Duan Guolu Yang Guanpin.Restriction Fragment Length Polymorphisms of Chloroplast DNAand the intergenic Spacer of rRNA Gene in CultivatedBarley of China*[J]. JGG, 1992,19(2): 131-139
55.Dai Heping;Deng Hanxiang;He Xiaoxuan;Li Luyun;Xia Jiahui.RFLPs Study of Parental Origin and Mechanism of 3 Cases with X Chromosome Struct ural Abnormality[J]. JGG, 1992,19(4): 298-303
56.Lu Zhenyu;Feng Bo;Feng Jiping;Chen Renbiao;Xu Jiujin;Du Ruofu.Studies of Distribution of Subtypes of Transferrin, Group-specific Component, α 1-Antitrypsin in Gastric Cancer Patients from Shanghai Area[J]. JGG, 1992,19(5): 390-396
57.Guo Sandui;Fan Yunliu.Construction and Characterization of Shuttle Plasmid pBHGl in Bacillus thuringie nsisi and Escherichia coli[J]. JGG, 1992,19(6): 549-557
58.Lan Ling;Zhang Xiaowei;Huo Zhenyi;Duan Bingzhang.The Analysis of Human DNA Fingerprints by the Synthetic Oligonucleotide Probe[J]. JGG, 1993,20(1): 1-6
59.Ni Jingtang;Yao Xiang;Guo Hongling;Li Boling.The Study of the RFLP of D14S13 Site of Human Genome[J]. JGG, 1993,20(2): 97-101
60.Fei Hongming;Jiang Weihong;Chen Renbiao;Fan Lian;Xu Keyu.The Genotyping of HLA-D Region and Specific RFLP Patterna for Chinese Han popula[J]. JGG, 1993,20(2): 102-110
61.Qin Zhongjun;Deng Zixin;Zhou Qi;Chen Huakui.Overcoming Restriction of Streptomyces Hygroscopicus 10-22 by the Modification of S.fradiaeAn Attempt to Develop a Transformation System for S. hygroscopicus 1022*[J]. JGG, 1993,20(2): 180-184
62.Zhao Tongmao;C.E. Day;M.A. Robinson.Allelic Polymorphism in The Coding Region of Human T cell Receptor Vβ12 Gene[J]. JGG, 1993,20(3): 206-210
63.Zhao Xintai;Yin Zhen;Zhao Yongjun;Li Zaiping;Wu Xiangfu.Nucleotide Sequence and Genome Structure of Mink Enteritis Virus[J]. JGG, 1993,20(3): 279-284
64.Lan Hong;Xiong Xikun;Lin Shiying;Liu Aihua;Shi Liming.Mitochondrial DNA Polymorphism of Cattle(Bos taurus) and Mithun(Bos frontalis) in Yunnan Province[J]. JGG, 1993,20(5): 419-425
65.Liu Juping;Li Yuan;Liu Boying.Gene Cloning and Expression of TNF in Streptomyces lividans TK54[J]. JGG, 1993,20(6): 481-487
66.Nei Daotai;Zhuang Jiajun;Jia Xu;Hu Shiquan;Yu Chunjing;Zhou Guanghe;Wang Jianxiong;Qian Youting.Rapid Development of New Wheat Germplasms Resistant to Stripe Rust and Barley Ye llow Dwarf Virus via Anther Culture[J]. JGG, 1993,20(6): 514-523
67.Wang Le Chai Jianhua Lu Yu C C Tan.Studies on the Molecular Evolution of Apilipoprotein Multigene Famlly[J]. JGG, 1994,21(2): 81-95
68.Shen Ping ChenYajing.Plasmid from Halobacterium halobium and Its Restriction Map[J]. JGG, 1994,21(5): 409-416
69.Zhan Tiesheng.Study of Super-structure of Eukaryotic ChromosomesI. The Super-structure of Metaphase Chromosomes in Pigs[J]. JGG, 1994,21(6): 431-435
70.Xu Yunbi;Shen Zongtan;Chen Ying Zhu Lihuang.Molecular Mapping for Quantitative Trait Loci Controlling Yield Component Characters Using A Maximum Likelihood Method in rICE(Oryza sativa L.)[J]. JGG, 1995,22(1): 46-52
71.Hang Jun;Wang Yuzhen;Dai Xinhua;Cui Tao;Niu Liwen;Wang Chun;Xu Xun.Promoter Activity Detection and Transcription Initiation Site Determination of the D-xylose Isomerase Gene of Streptomyces diastaticus strain No.7 M1033[J]. JGG, 1995,22(3): 239-244
72.Guan Jiafa;Fan Chengying;Wu Qiaqing;Zhang Faqun;Jiang Ming;Zhang Yizheng.Molecular Cloning of Cellulase Gene from the Bacillus sp. Strain E2[J]. JGG, 1995,22(4): 322-328
73.Chang Jinli;Li Xin;He Xiaolong;Lu Qun;Yu Hong;Cai Wucheng;Li Changben;Zhao Shouyuan.Relationship Between the Structure-modified N-and C-Termini and the Biological Activity of TNFa Molecule[J]. JGG, 1995,22(5): 329-335
74.Ni Xingqun Guo Jingyuan Xia Jiahui;Li Luyun.Investigation on VNTR in Intron 40 of vWF Gene in Chinese Han Population[J]. JGG, 1996,23(1): 1-10
75.Lu Baisong Huang Peitang.Calculation of Specific Evolution Rate of Prateins Based on Phylogenetic Tress[J]. JGG, 1996,23(2): 85-90
76.Zhang Zuofang;Jiang Wenwu;Wang Ziwang;Zhang Chuanhai;Chen Jiuyue.Breeding Theory and Practice of a New Wheat Variety Wanmai17[J]. JGG, 1996,23(5): 387-396
77.Wang Le Chai Jianhua Tan Jiazhen.Analysis of Apolipoprotein Gene Family in Codon SpaceNon- random Selection of Nucleotide Changes in Evolution[J]. JGG, 1996,23(5): 329-337
78.Liu Ge;Chen Yawen;Zhao Xilin;Dong Yuanshu;Chen Defeng.Ribozyme Targeted the Point-Mutation of Activated Oncgene Inhibits Its Expression in vivo[J]. JGG, 1996,23(6): 477-485
79.Gu Haidong Wang Yiguang.Structure Analysis of a DNA Fragment Containing Strong Promoter Activity from Streptom yces m ycar mycar of aciens 1748[J]. JGG, 1996,23(6): 469-476
80.Zhu Tianhui:R.Paro;B.Royer-pokora.The Cloning and Analysis of a Single Gene in Drosophila Homologic with Human Oncogene TTG[J]. JGG, 1996,23(6): 409-418
81.ZHENG Lei;HE Mingliang;JIN Jiarui;LI Zaiping.Primary and Secondary Structure of 3’ - end of the Large Subunit Ribosomal RNA of Silkworm Attacus ricini and Evolution Implications as Inferred from the Gene Sequence[J]. JGG, 1997,24(4): 296-304
82.XU Jianlong;WANG Hanrong;LIN Yizi;XI Yongan.Studies on the Inheritance of the Resistance of Rice to Bacterial Leaf Streak and Bacterial Leaf Blight[J]. JGG, 1997,24(4): 330-335
83.LIU Shu-jun;WEI Rong-xuan;Tsutomu Arice;Isamu Yamaguchi.Obtaining Insertion Mutants in Magnaporthe grisea by Restriction Enzyme-Mediated Integration of Plasmid[J]. JGG, 1998,25(3): 232-236
84.CHEN QI-min:LIU Shu-hong;JI Yong-gang;XUE Zhi-hong;FU Peng;GENG Hai-rong;MA ming;SUN Qing;LIANG Dong;GENG Yun-qi.Effect of Changes of Amino Acids of N-terminal Region of the Mature Protein on Secretion of Mature Protein on Secretion of α-Amylase in B.subtilis[J]. JGG, 1998,25(3): 278-285
85.ZOU Lang-ping;YANG Yan;CHU Jia-you;SHEN Bin;LI De-lin.Distribution of CSF1PO, TPOX and TH01 Loci in Han Chinese[J]. JGG, 1998,25(3): 199-204
86.HUANG Yong-fu;ZHANG Ya-ping;QIU Xiang-pin;ZENG Fan-tong;XIAO Yong-zuo.The Relationship Between Mitochondrial DNA Polymorphism and Origin and Differentiation of Native Pig Breeds on China[J]. JGG, 1998,25(4): 322-329
87.Hong Bin;LI Yuan;LI Si-ying;JIANG Rong.Secretory Expression of Salmon Calcitonin in Streptomyces lividans [J]. JGG, 1998,25(4): 287-293
88.DU Li-ping;YU Qi-xing;ZHOU Rong-jia;ZUI Jian-xun;GUO Yi-qing;ZHAO Ze-chun.A Study of Pachytene Bivalents in Rice-field Eel Using DNase I-hypersensitivity and Restriction Endonuclease-directed in situ Nick Translation[J]. JGG, 1998,25(4): 308-314
89.WANG Ke-qing;WANG Zhong-ren;ZHANG Fang.The Allozymic Variation in Diploid Asplenium sarelii Hook. (Aspleniaceae)[J]. JGG, 1998,25(5): 454-463
90.LUO Jing;ZHANG Ya-Ping;ZHU CHUN-Ling;XIAO Wu-Han.Mitochondrial DNA Diversity in Crucian Carp (Carassus auratus)[J]. JGG, 1999,26(1): 28-36
91.GUO Dian-Jing;FU Rong-Zhao;LI Wen-Bin;CHEN Ying;ZHANG Xiao-Dong;ZHANG Li-Ming;SUN Yong-Ru.Studies of Regulation of GUS Transient Expression in Wheat and Rabbit Defensin(NP-1) Transformation[J]. JGG, 1999,26(2): 168-173
92.YUAN Yi-Da;JIN Feng;ZHANG Cheng;Naruya Saitou.The Study of the Distribution of Chinese Surnames and the Diversity of Genetic Population Structure in the Song Dynasty[J]. JGG, 1999,26(3): 187-197
93.WANG Xiao-Qin LI Yuan.Cloning and Secretory Expression of Soluble Interleukin-6 Receptor Gene in Streptomyces Lividans[J]. JGG, 1999,26(4): 288-294
94.ZHANG Li-Ping;WU Ping;ZHU Jin-Ming;WU Yun-Rong.Identification of ADH Gene in Rice Under Fe2+ Induction[J]. JGG, 1999,26(4): 359-362
95.TONG Ying;HAN Rong;ZHENG Yu-Lan;Su Ping;SHANG Ke-Gang.Establishment of a High Germline Competent C57BL/6J ES Cell Line[J]. JGG, 1999,26(5): 468-473
96.LI Yu-Jing;LIU Jian-Zhong;LI Bin;LI Ji-Yun;Yao Shu-Jiang;LI Zhen-Sheng.Chromosomal Control of the Tolerance to Phosphorus Deficiency in Genome of Triticum aestivum Chinese Spring[J]. JGG, 1999,26(5): 529-538
97.LIU Guo-Qi;JIANG Ru-Zhang;ZHUANG Zi-Li.Integration via Tn10 and Expression of Bti cryIVA Gene in the Chromosome DNA of Flourescnt Pseudomonas Bacterial Strains[J]. JGG, 1999,26(6): 715-720
98.LIU Jian-Zhong;LI Yu-Jing;LI Bin;YAO Shu-Jiang;LI Ji-Yun;LI Zhen-Sheng.Genetical Effect of Different Rye Chromosomes on the Acid Phosphatse (Acph) Secretion of Common Wheat Roots under Phosphorus Starvation Conditions[J]. JGG, 2000,27(1): 39-43
99.YU Hai-Jing;ZHANG Ya-ping;LIN Fei-Zhan;ZHU Ding-Liang;GENG Zhen-Cheng.A Study of ITS Sequence as a Molecular Marker in the Phylogeny of Drosophila nastua Subgroup[J]. JGG, 2000,27(1): 18-25
100.XIAO Chun-jie;L L Cavalli-Sforza;E Minch;DU Ruo-pu.Geographic Distribution Maps of Human Gene in China [J]. JGG, 2000,27(1): 1-6
101.CHEN Ke-Fei;HUANG Lu-Sheng;LI Ning;ZHANG Qin;LUO Ming;WU Chang-Xin.The Genetic Effect of Estrogen Receptor(ESR) on Litter Size Traits in pig[J]. JGG, 2000,27(10): 853-857
102.LI Sheng-Bin;LAI Jiang-Hua;GAO Shu-Hui;ZHENG Hai-Bo;FENG Ji-Dong;ZHAO Jian-Min;LI Shuang-Ding;FENG Cheng-Bo;JIN Tian-Bo;WANG Jian;YANG Huan-Ming.STR Polymorphisms in Five Chinese Ethnic Groups(2)[J]. JGG, 2000,27(12): 1035-1041
103.YAN Jian;DENG Ke-Jing;CAO Qing-yu;SHAO Hong-Guang;SHEN Da-Lou.Phyogentic Relationships and Evolution of Yeast-like Symbionts of the Small Brown Planthoppers Based on Partial 18S rDNA Sequences[J]. JGG, 2000,27(3): 219-226
104.HU Xin-Sheng.Impacts of Stochastic Migration of Seed and Pollen on Differentiation of Plant Population Genetic Structure[J]. JGG, 2000,27(4): 351-360
105.QUAN Jie-Xia;ZHANG Ya-Ping;HAN Jian-Lin;MEN Zheng-Ming.Genetic Diversity of mtDNA of Domestic Camels (C.bactrianus) in China[J]. JGG, 2000,27(5): 383-390
106.LIAO Jun;XU Chong;YANG Yong-Hui;LI Hui;CHENG Yang;CHEN Cheng-Lu;ZHU Guo-Ping;NIU Li-Wen;WANG Yu-Zhen.Glucose Isomerase Gene Knock-out by Denatured Double-stranded DNA[J]. JGG, 2000,27(5): 449-454
107.LI Sheng-Bin;Feng Ji-Dong;LI Shuang-Ding;YU Jia-Lin;YANG Huan-Ming.Genescan for STR Analysis and Genetic Distribution in a Population Sample from Han China[J]. JGG, 2000,27(6): 477-484
108.TONG Geng-Lei;LIN Zhi-Xin;Jiang James C.The Heterozygous Effect of X-ray or ENU-induced Null-mutant Ath Alleles on Alcohol Tlcohol Tolerance of Drosophila melanogaster[J]. JGG, 2000,27(8): 691-700
109.JIANG Xin;YU Xiao-Cong;LIU Xi-Fu;ZHANG Wei-Guo;HUANG Hao-Min;LIN Qing;SUN Jian;CHEN Run-Sheng;Hua-Liang.Construction,Expression and Activity Test of a Reshaping Single-chain Antibody Against Human CD3[J]. JGG, 2000,27(9): 762-771
110.ZHU Bo-Feng;LAI Jiang-Hua;ZHENG Hai-Bo;LI Sheng-Bin;YAN Jiang-Wei.Genetic Polymorphisms of 9 STR Loci in Achang Ethnic Group in Yunnan Province[J]. JGG, 2001,28(11): 981-984
111.NIE Li-Ping;TIAN Yu-Qing;TAN Hua-Rong.Cloning and Function of sanJ-a Gene Involved in Nikkomycins Biosynthesis of Streptomyces ansochromogenes[J]. JGG, 2001,28(2): 188-195
112.QIAN Wei;GE Song.Analyses of Population Genetic Structure by Using Dominant Markers[J]. JGG, 2001,28(3): 244-255
113.ZHANG Jing;ZENG Qing-Tao;XUE Xiao-Qian;JIN Shan;YANG Yong.Studies of Localization of Black Streak Body Gene in Drosophila melanogaster[J]. JGG, 2001,28(6): 527-534
114.HUANG Bang-Quan;CHANG Ling;JU Chao-Min;Jian-Guo.Production and Cytogenetics of Intergeneric Hybrids Between Ogura CMS Brassica campestris var.purpuraria and Raphanus sativus[J]. JGG, 2001,28(6): 556-561
115.LIU Li;GUO Yi-Qing;ZHOU Rong-Jia.The Cloning and Verification of the Sox9 Gene of the Rice Field Eel[J]. JGG, 2001,28(6): 535-539
116.WY Di;ZHANG Xiu-Qing;YANG Fan;HONG Xiu-Mei;JU Fei;CHEN Da-Fang.Analysis of Association Between Gene Polymorphisms of Microsomal Epoxide Hydrolase (EPHX1) and Infant Birthweight[J]. JGG, 2001,28(7): 595-600
117.CAO Xiang-Rong;ZHANG Xi-Ran;SU Chang-Qing.Synergistic Effect of the Expression of P16INK4 Gene and Retinoblastoma Gene in Lung Cancer[J]. JGG, 2001,28(7): 601-605
118.LIU Zhan-Lin;LI Shan;YAN Gui-Qin;SONG Yi;ZHAO Gui-Fang.Genetic Structure and Intraspecific Genetic Polymorphisms in Natural Populations of Psathyrostachys huashanica[J]. JGG, 2001,28(8): 769-777
119.YU Jian-Kun;CHU Jia-You;QIAN Ya-Ping;SUN Hao;SHI Lei;SHI Li;CHU Zheng-Tao;YANG Zhao-Qing;LIN Ke-Qin;TAO Yu-Fen;HUANG Wei;JIN Li.Genetic Relation ships Among Six Chinese Populations Revealed by Analysis of 30 Autosomal STRs[J]. JGG, 2001,28(8): 699-706
120.YU Yue-Sheng;YAO Yong-Gang;KONG Qing-Peng;RONG Ju-Quan;LUO Zai-Gang;REN Guang-Xiang;ZHANG Ya-Ping.Mitochondrial DNA Sequence Variations of Shui Ethnic Group[J]. JGG, 2001,28(8): 691-698
121.WANG Chao-Jian;LI Yuan.Gene Cloning and Experssion of CTLA-4 in Strepomyces lividans[J]. JGG, 2002,29(1): 79-83
122.LIAO Cheng;ZHAO Mu-Jun;LI Zai-Ping.The Cloning and Expression of a Novel Mouse Gene mLPTS and Its Subcellular Localization[J]. JGG, 2002,29(10): 865-870
123.DU Li-Xin;LIU Shu-Fang;YAN yan-Chun;JIANG Yun-Liang.Research on Alu Element Inserted Mutation in Porcine FSH β Subunit Gene [J]. JGG, 2002,29(11): 977-982
124.JIN Tian-Bo;GAO Ya;LAI Jiang-Hua;CHEN Teng;ZHU Bo-Feng;HU Song-Nian;LI Sheng-Bin.Genetic Polymorphism of 9 STR Loci in Zhuang National Minority of China[J]. JGG, 2002,29(12): 0-1056
125.ZHENG Xiu-Fen;CHENG Jun-Feng;YE Jian;ZHU Shao-Jian.The Polymorphism or Four Y-STR Loci and Its Application in Forensic Medicine[J]. JGG, 2002,29(2): 95-100
126.PAN Su-Yue;ZHANG Li;LIU Zuo-Lin;CHEN Guo-Jun;LU Xi-Lin.Cloning and Sequencing of Junction Fragment with Exon 51 Deletion of Dystrophin Gene[J]. JGG, 2002,29(2): 105-110
127.ZHANG Jin-Tao;WANG Chun-Yao;KANG Qiao-Zhen;DU Xian-Tang;XUE Jing-Li.Establishment of Segregating Inbred Strain of Yuyi Hairless Mice and Its Monitoring of Genetic Characteristics[J]. JGG, 2002,29(3): 221-225
128.LU Xing;LU Ping;XING Rui-Yun;SUN Qi-Yun;QIU Ze-Wu;HAN Li;ZHOU Xu-Bin;ZHENG Xiao-Fei.A Short Tandem Repeat Polmorphism in the Inducible Nitric Oxide Synthase Gene in Chinese Population[J]. JGG, 2002,29(4): 290-293
129.HUANG Bang-Quan;LIU You-Qi;WU Wen-Hua;XUE Xiao-Qiao.Production and Cytogenetics of Hybrids of Ogura CMS Brassica campestris var.purpuraria×Raphanus sativus×Brassica napus[J]. JGG, 2002,29(5): 467-470
130.HE Guang;FU Wei-Neng;QIU Guang-Bin;ZHAO Zhen;XU Zhen-Ming;SUN Xing-He;SUN Kai-Lai.Studies of the Deletion and Expression of Cytokeratin 13 Gene in Laryngeal Squamous Cell Carcinoma[J]. JGG, 2002,29(5): 390-395
131.XIA Dong;ZHAO Ru-Qian;XU Qing-Fu;XU Jin-Xian;SHI Zi-Gang;CHEN Jie.The Developmental Patterns of GHr Gene Expression in Gastric Tissue of Erhualian and Large White Pigs[J]. JGG, 2002,29(6): 492-496
132.LAI Jiang-Hua;ZHANG Bao-Hua;ZHENG Hai-Bo;ZHU Bo-Feng;DENG Ya-Jun;LI Sheng-Bin.Genetic Structure of STR in Naci Ethnic Group in China[J]. JGG, 2002,29(7): 576-580
133.ZHONG Ming;NIU Yong-Chun;XU Shi-Chang;WU Li-Ren.RAPD Markers Linked to the Stripe Rust Resistance Gene Yr5 in the Wheat Variety Triticum spelta album[J]. JGG, 2002,29(8): 719-722
134.WANG Xin-Huai;GAO Shu-Hui;LAI Jiang-Hua;ZHENG Hai-Bo;LI Sheng-Bin;.STR Polymorphisms in Four Xinjiang Ethnic Groups in China[J]. JGG, 2002,29(9): 761-767
135.WANG Mang-Ju;QU Xiang-Hu;WANG Li-Sheng;ZHAI Yun;WU Shu-Lan;HE Fu-Chu.cDNA Cloning,Subcellular Localization and Tissue Expression of a New Human Kruppil-like Transcription Factor:Human Basic Kruppel-like Factor(hBKLF)[J]. JGG, 2003,30(1): 1-9
136.LIU Zhan-Lin;ZHANG Da-Ming;WANG Xiao-Ru.Characterization of 5S rRNA Gene Sequence and Secondary Structure in Gymnosperms[J]. JGG, 2003,30(1): 88-96
137.TAO Ai-Lin;ZENG Han-Lai;ZHANG Yuan-Ming;XIE Guo-Sheng;QIN Fa-Lan;ZHENG Yong-Lian;ZHANG Duan-Pin.Genetic Analysis of the Low Critical Sterility Tenperature Point in Photoperiod-thermo Sensitive Genic Male Sterile Rice[J]. JGG, 2003,30(1): 40-48
138.MENG Guo-Liang;TANG Fu-Chou;SHANG Ke-Gang;XUE You-Fang.Comparison of the Method Establishing Embryoniv Stem Cell Lines from Five Different Mouse Strains[J]. JGG, 2003,30(10): 933-942
139.HE Yu-Tang;CHEN Bao-Yuan;FU Ting-Dong;LI Dian-Rong;TU Jin-Xing.Origins and Evolution of Brassica campestris L. in China[J]. JGG, 2003,30(11): 1003-1012
140.LU Zhan-Jun;ZHAI Yu;WANG Xiu-Fang;SONG Shu-Xia.DNA Sequence Compposition on Human X Chromosome Differing from that on Chromosomes 6,7,8,10,11 and 12[J]. JGG, 2003,30(11): 1051-1060
141.YANG Xiao-Xia;ZHENG Bing-Rong;YANG Zhi-Li;SHI Hong;DONG Yong-Li;YANG Jie;ZENG Wei-Min;GAO Lu;XIAO Chun-Jie.Polymorphism Distribution of 8 Y-STR Loci in Four Minority Populations in Yunnan of China[J]. JGG, 2003,30(11): 1065-1070
142.J R Garbe;Y Da.A Software Tool for the Graphical Visualization of Large and Complex Populations[J]. JGG, 2003,30(12): 1193-1195
143.YU Shuan-Cang;WANG Yong-Jian;ZHENG Xiao-Ying.Mapping and Analysis QTL Controlling Some Morphological Traits in Chinese Cabbage (Brassica campestris L.ssp. pekinensis)[J]. JGG, 2003,30(12): 1153-1160
144.MENG Yu;JIANG Chang-Shun;LIAO Wen-Tao;ZHANG Yi-Zheng.AFLP Fingerprintubg Map Analysis of Pleurotus ostreatus[J]. JGG, 2003,30(12): 1140-1146
145.LIU Xin-Xia;TANG Guo-Hui;YUAN Yong-Xin;DENG Li-Xia;ZHANG Qiao;ZHENG Lu-Kang.petection of the Frequencies of Numberical and Structural Chromosome Aberrations in Sperm of Benzene Series-exposed Workers by Multi-color Fluorescence in situ Hybridization[J]. JGG, 2003,30(12): 1177-1182
146.ZHENG Zhi-Hong;SUN Xiu-Ju;MA Ming-Chao;HAO Dong-Mei;Liu Yan-Hou;SUN Kai-Lai.Studies of Promoter Methylation Status and Protein Expression of E-cadherin Gene in Associated Progression Stages of Gastric Cancer[J]. JGG, 2003,30(2): 103-108
147.LI Chun-Xuan;DUAN Yi-Hao;ZHENG Xian-Yun;MA En-Bo.Genetic Studies on Eight Populations of Eight Locust Species from Shanxi Province, China[J]. JGG, 2003,30(2): 119-127
148.HONG Bin;LI Yuan;Godelieve Van Mellaert;Jozef Anné.Expression of Biologically Active Human Tumor Necrosis Factor β by Streptomyces lividans[J]. JGG, 2003,30(3): 209-214
149.LI Jian-Zhong;CHEN Xia;WANG Shui-Liang;SUN Xia;ZHANG Ya-Zhou;YU Long;FU Ji-Liang;.Cloning, Genomic Organization and Promoter Activity of the Mouse Zinc Finger Protein Gene ZF-12[J]. JGG, 2003,30(4): 311-316
150.HUANG Hai-Nan;HAN Jin-Xiang;WANG Jin-Hong;SONG Chang-Zheng;LIANG Hao;ZHANG Zhong-Ling;.rpsL Gene Analysis Associated with Streptomycin Resistance in Mycobacterium tuberculosis[J]. JGG, 2003,30(4): 376-381
151.WANG Li-Fei;HONG Bin.Effect of growth, Temperature and Media on the Expression of secE Promoter of Strepomyces lividans TK24[J]. JGG, 2003,30(4): 370-375
152.CHENG Zhong-Yi;XUE Qing-Zhong.The Structure and Regulation of Plant Proteinase Inhibitor Genes and Their Straregy in Pest Control[J]. JGG, 2003,30(8): 790-796
153.ZENG Wei-Min;CHEN Shu-Hua;XIE Ping;LIU Mei-Lian;SONG Hui-Ping.Variation of Insulin Receptor Substrate-2 Gene 3’-untranslated Region in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus[J]. JGG, 2003,30(8): 785-789
154.YU Lei;WU Xin-Yao;CAI Gui-Qing;OU Jing-Hua;CAO Lu-Mei.Sequence Variation of D12S391 and D11S554 Loci in Guangzhou Han Population[J]. JGG, 2003,30(8): 781-784
155.WANG Ling-Yan;LI Shi-Tao;GUO Lian-Hong;JIANG Rong;LI Yuan.Cloning and Identification of the Priming GlycosyItransferase Gene Involved in Exopolysaccharide 139A Biosynthesis in Streptomyces[J]. JGG, 2003,30(8): 723-729
156.XING Quan-Hua;WANG Guang-Jin;SHI Jin-Feng;WANG Yue-Guang;LI Zhong-Jie;LIANG Feng-Shan;JIN De-Min;WANG Bin.Construction of Expression Vector with BG2 Gene and Its Transformation in Wheat[J]. JGG, 2003,30(8): 717-722
157.ZHU Xin-Yu.Phylogenetic Reconstruction of DNA Polymerase X Family[J]. JGG, 2003,30(9): 867-872
158.LI Hui;PAN Wu-Yun;WEN Bo;YANG Ning-Ning;JIN Jian-Zhong;JIN Li;LU Da-Ru.Origin of Hakka and Hakkanese; A Genetics Analysis[J]. JGG, 2003,30(9): 873-880
159.LU Guang-Yuan;YANG Guang-Sheng;BO Ting-Dong.Linkage Map Construction and Mapping of a Dominant Genic Male Sterility Gene (Ms) in Brassica napus[J]. JGG, 2004,31(11): 1309-1315
160.LI Cui-Lan;DUAN Yi-Hao;LU Fu-Ping;GUO Ya-Ping;MA En-Bo;.Differential Acute Mortality Among the Allozyme Genotypes of Oxya chinensis by Pestivide Avermectin[J]. JGG, 2004,31(11): 1241-1247
161.WANG Yong-Qin;YU Xiao-Lin;CAO Jia-Shu;.Isolation and Characterization of BcMF3, a Gene Expressed Only in Maintainer Line in Chinese Cabbage-pak-choi (Brassica campestris L. ssp. chinensis Makino var. communis Tsen et Lee)[J]. JGG, 2004,31(11): 1302-1308
162.XUE Fu-Zhong;WANG Jie-Zheng;GUO Yi-Shou;HU Ping;WU Xue-Sen.Multiple Nonlinear Statistical Method of Population Genetic Structure Based on the Allelic Polymorphism Data[J]. JGG, 2004,31(2): 202-211
163.HUANG Lei;WANG Yi-Quan.SSR Polymorphism of Alligator sinesis and Conservation Strategy of Genetic Diversity[J]. JGG, 2004,31(2): 143-150
164.LIU He-Ping;WANG Hong;LU Zu-Hong;LIU Xiao-Ping;XIA Kun;XIA Jia-Hui.A Novel Oligonucleotide Arrays-Based Multiplex Amplifiable Probe Hybridization Technology[J]. JGG, 2004,31(2): 119-124
165.LIU Qi-Ji;GONG Yao-Qin;ZHANG Xi-Yu;GAO Gui-Min;GUO Yi-Shou.Characterization of Genomic Structure and Mutation Analysis of SMARCA1 Gene in a Smith-Finemaan-Myers syndrome family[J]. JGG, 2004,31(2): 114-118
166.GUO Long-Biao;QIAN Qian;ZENG Da-Li;DONG Guo-Jun;TENG Sheng;ZHU Li-Huang.Genetic Dissection for Leaf Correlative Traits of Rice (Oryza sativa L.) Under Drought Stress[J]. JGG, 2004,31(3): 275-280
167.DING Xiu-Lan;JIANG Ling;LIU Shi-Jia;WANG Chun-Ming;CHEN Liang-Ming;CHENG Zhao-Bang;FAN Yong-Jian;ZHOU Yi-Jun;WAN Jian-Min.QTL Analysis for Rice Stripe Disease Resistance Gene Using Recombinant Inbred Lines (RILs) Derived from Crossing of Kinmaze and DV85[J]. JGG, 2004,31(3): 287-293
168.CHEN Xiao-Hong;NIU Yong-Chun;HU Bao-Zhong.Identification of RAPD Markers Linked to the Resistance Gene Yr5 Against Wheat Stripe Rust with Denaturing PAGE-Silver Staining[J]. JGG, 2004,31(3): 270-274
169.WANG Qi;LI Xue;ZHANG Yun-Yan;GAO Hui;WANG Zhe;FU Song-Bin.Detection of Microsatellite Instability in Primary Gastric Cancer Using Fluorescence-Labelled Primers Multiplex PCR[J]. JGG, 2004,31(3): 241-245
170.DING Li-Hua;YE Qi-Nong;LU Qiu-Jun;ZHU Jian-Hua;YAN Jing-Hua;WANG Zong-Hua;HUANG Cui-Fen.Expression of XBP-1 in Breast Cancer Cell lines and Its Role in ERa Signaling[J]. JGG, 2004,31(4): 380-384
171.WANG Xiang;SUN Yi;YUAN Xiao-Dong;TANG Min-Qian;WANG Li;YU Ye-Fei;LI Qing-Wei.Compariative Study of Mitochondrial tRNA Gene Sequence and Secondary Structure Among Fifteen Predatory Birds[J]. JGG, 2004,31(4): 411-419
172.ZHOU Fei;ZHAO Gang;LIU Jiang-Dong;CHEN Ji;ZHANG Xiao-Yan;YU Qi-Xing.Advanced Methods of Preparing Pachytene Bivalents and High Resolution Multiple Bands of Zebrafish (Danio rerio)[J]. JGG, 2004,31(5): 474-479
173.LU Yang;JIN Chun-Lian;LIN Chang-Kun;WU Ying-Yu;LIU Li-Ying;SUN Kai-Lai.Studying Dystrophin Gene Deletion in the Northeast of China and Applicating[J]. JGG, 2004,31(5): 449-453
174.LI Fen;HAN Qiu-Ju;LUO Dian-Hui;LU Jun;HUANG Bai-Qu.The Elp4 Subunit of Human Elongator Complex Partially Complements the Growth Defects of Yeast ELP4 Deletion Strain[J]. JGG, 2004,31(7): 668-674
175.MU Ping;LI Zi-Chao;LI Chun-Ping;ZHANG Hong-Liang;WANG Xiang-Kun.QTL Analysis for Lodging Resistance in Rice Using a DH Population Under Lowland and Upland Ecosystems[J]. JGG, 2004,31(7): 717-723
176.任茂智;陈全家;张 锐;郭三堆; .The Structural Characterittics, Alternative Spilcing and Genetic Experession Analysis of ADP-ribosylation-factor 1 (arf1) in Cotton[J]. JGG, 2004,31(8): 850-857
177.WANG Zhuan;ZANG Qing-Wei;GUO Zhi-Ai;JING Rui-Lian.A Prelininar Study on Gene Expression Profile Induced by Water Stress in Wheat (Triticum aestivum L.) Seeding[J]. JGG, 2004,31(8): 842-849
178.YANG Chuang-Ping;WANG Yu-Cheng;LIU Gui-Feng;JIANG Jing.Study on Gene Expression of Tamarix Unde NaHCO3 Stress Using SSH Technology[J]. JGG, 2004,31(9): 926-933
179.LU Zhan-Jun;SONG Shu-Xia;ZHAI Yu;HOU Jie;HAN Li-Zhi;WANG Xiu-Fang.Genome Sequence Comparative Analysis of Long Arm and Short Arm of Human X Chromosome[J]. JGG, 2005,32(1): 1-10
180.BI Xiao-Dan; CHU Ming-Xing; JIN Hai-Guo;FANG Li;YE Su-Cheng.Estrogen Receptor as a Candidate Gene for Prolificacy of Small Tail Han Sheep[J]. JGG, 2005,32(10): 1060-1065
181.ZHOU Li-Jun; LI Ai-Xian; WU Xian-Jun; LI Shi-Gui.Study on Early Stability by ISSR Markers in Rice[J]. JGG, 2005,32(10): 1074-1081
182.WU Xue-Chang;MIAO Ke-Pai;QIAN Kai-Xian.Advances of Genome and Secondary Metabolism in Streptomyces[J]. JGG, 2005,32(11): 1221-1226
183.DU Han;LIANG Ying .Cloning and Characterization of a Rice (Oryza sative) Dual-Specificity Kinase Gene[J]. JGG, 2005,32(11): 1167-1175
184.GUO Wang-Zhen;ZHANG Tian-Zhen;DING Ye-Zhang;ZHU Yi-Chao;SHEN Xin-Lian;ZHU Xie-Fei.Molecular Marker Assisted Selection and Pyramiding of Two QTLs for Fiber Strength in Upland Cotton[J]. JGG, 2005,32(12): 1275-1285
185.ZHANG Zhi-Hong;TANG Tian;ZHOU Ren-Chao;WANG Yu-Guo;JIAN Shu-Guang;ZHONG Cai-Rong;SHI Su-Hua;.Effects of Divergent Habitat on Genetic Structure of Population of Excoecaria agallocha, a Mangrove Associate[J]. JGG, 2005,32(12): 1286-1292
186.WANG Zhen;CHONG Kang;XU Zhi-Hong.An Effective Approach to Assay Plant Response to Environmental Factors-DNA Microarray[J]. JGG, 2005,32(2): 210-218
187.LIU Jun;SHI Yao-Hua;YIN Jun;GUI Jian-Fang.Screen of Differentially Expressed Genes Between Gastrula Embryos and Tail Bud Embryos in Gynogenetic Gibel Carp (Carassius auratus gibelio)[J]. JGG, 2005,32(3): 253-263
188.XUE Fu-Zhong;WANG Jie-Zhen;HU Ping;LI Guo-Rong.The"Kriging"Model of Spatial Genetic Structure in Human Population Genetics[J]. JGG, 2005,32(3): 219-233
189.LI Cheng-Yun;LI Jin-Bin;ZHOU Xiao-Gang; Zhang Shao-Song;XU Ming-Hui.Frequency and Distribution of Variable-Number Tandem Repeats in the Genome ofAspergillus niculans[J]. JGG, 2005,32(5): 538-544
190.JIN Gu-Lei;WANG Xu-Sheng;ZHU Jun.Bioinformatic Analysis of the 14-3-3 Gene Family in Rice[J]. JGG, 2005,32(7): 726-732
191.ZHANG Qing-Ping;WANG Xiu-E;WANG Yao-Nan;ZHAO Yan;WANG Hai-Yan;WANG Su-Ling;CHEN Pei-Du.Inheritance Analysis and Molecular Marker Selection of Genes for Wheat Spindle Streak Mosaic Resistance[J]. JGG, 2005,32(7): 733-737
192.CAO Zhang-Jun;;WANG Xian-Ping;WANG Mei-Nan;CAO Shuang-He;JING Jin-Xue;SHANG Hong-Sheng;LI Zhen-Qi;ZHANG Xiang-Qi.Genetic Analysis and Molecular Markers of a Novel Stripe Rust Resistance Gene YrHua in Wheat Originating from Psathyrostachys huashanica Keng[J]. JGG, 2005,32(7): 738-743
193.ZHOU Li-Jun;WU Xian-Jun;LI Shi-Gui.SSR Markers Linked with Early Stability in Rice[J]. JGG, 2005,32(8): 837-845
194.ZHANG Yong;CHEN Yan;CHEN Jia-Wei;ZHU Da-Hai;.Altered Expression of Myostatin Gene in the Progressive Muscular Dystrophy Patients[J]. JGG, 2005,32(8): 779-783
195.WENG Dong-Xu;XU Shi-Chang;WAN An-Min;LI Jing-Peng;WU Li-Ren.Microsatellite Marker to Stripe Rust Resistant Gene Yr9 in Wheat Differential Hosts[J]. JGG, 2005,32(9): 937-941
196.XIAO Bing;MA Fei;SUN Yi;LI Qing-Wei.Comparative Analysis of Complete Mitochondrial DNA Control Region of Four Species of Strigiformes[J]. JGG, 2006,33(11): 965-974
197.CHEN Jing;LI Hui;QIN Zhen-Dong;LIU Wen-Hong;LIN Wei-Xiong;YIN Rui-Xing;JIN Li;PAN Shang-Ling.Y-chromosome Genotyping and Genetic Structure of Zhuang Populations[J]. JGG, 2006,33(12): 1060-1072
198.LIU Qiu-Ling;LÜDe-Jian;ZHU Jia-Zhen;LU Hui-Ling;LUO Yan-Min;FANG Qun.Fluorescent Multiplex Amplification of Three X-STR Loci [J]. JGG, 2006,33(12): 1053-1059
199.YU Chuan-Ding;XU Shen-Hua;MOU Hang-Zhou;JIANG Zhi-Ming;ZHU Chi-Hong;LIU Xiang-Lin .Function and Chromosome Location of Differentially Expressed Genes in Gastric Cancer[J]. JGG, 2006,33(5): 397-404
200.YU Xin-Qiao;MEI Han-Wei;LUO Li-Jun;LIU Guo-Lan;LIU Hong-Yan;ZOU Gui-Hua;HU Song-Ping;LI Ming-Sou;WU Jin-Hong.Dissection of Additive, Epistatic Effect and Q × E Interaction of Quantitative Trait Loci Influencing Stigma Exsertion Under Water Stress in Rice[J]. JGG, 2006,33(6): 542-550
201.WU Xue-Qiong;LU Yang;ZHANG Jun-Xian;LIANG Jian-Qin;ZHANG Guang-Yu;LI Hong-Min;LÜCui-Huan;DING Bei-Chuan.Detection of Streptomycin Resistance in Mycobacterium tuberculosis Clinical Isolates Using Four Molecular Methods in China[J]. JGG, 2006,33(7): 655-663
202.LIU Gui-Fu;YANG Jian;ZHU Jun.Mapping QTL for Biomass Yield and Its Components in Rice (Oryza sativa L.)[J]. JGG, 2006,33(7): 607-616
203.ZHANG Wei-Li;YANG Xiao-Min;SHI Jia;SUN Kai;HUI Ru-Tai.Polymorphism of SG13S114T/A in the ALOX5AP Gene and the Risk for Stroke in a Large Chinese Cohort[J]. JGG, 2006,33(8): 678-684
204.LI Zong-Bin;CHEN Yu-Xia;ZHAO Jie-Ying;LU Jian.Effects of Pharmacological Concentrations of Estrogens on Growth of 3AO Human Ovarian Cancer Cells[J]. JGG, 2006,33(9): 782-792
205.ZHAO Jin-Liang;WANG Wei-Wei;LI Si-Fa;CAI Wan-Qi.Structure of the Mitochondrial DNA Control Region of the Sinipercine Fishes and Their Phylogenetic Relationship[J]. JGG, 2006,33(9): 793-799
206.TIAN Ping-Fang.Progress in Plant CACTA Elements[J]. JGG, 2006,33(9): 765-774
207.LIU Ren-Hu;MENG Jin-Ling.RFLP and AFLP Analysis of Inter- and Intraspecific Variation of Brassica rapa and B. napus Shows that B. rapa Is an Important Genetic Resource for B. napus Improvement[J]. JGG, 2006,33(9): 814-823
208.QIU Sheng-Ping;HUANG Ji;PAN Li-Juan;WANG Mei-Mei;ZHANG Hong-Sheng.Salt Induces Expression of RH3.2A, Encoding an H3.2-type Histone H3 Protein in Rice(Oryza sativa L.)[J]. JGG, 2006,33(9): 833-840
209.Yanqin Xu;Zuozhou Li;Ying Wang;Hongwen Huang.Allozyme Diversity and Population Genetic Structure of Three Medicinal Epimedium Species from Hubei[J]. JGG, 2007,34(1): 56-71
210.Li Geng;Zhenwei Yao;Hongchang Yang;Jianyun Luo;Lili Han;Qi Lu.Association of CA Repeat Polymorphism in Estrogen Recep-tor β Gene with Postmenopausal Osteoporosis in Chinese[J]. JGG, 2007,34(10): 868-876
211.Zhaohe Yuan;Xuesen Chen;Tianming He;Jianrong Feng;Tao Feng;Chunyu Zhang.Population Genetic Structure in Apricot (Prunus armeniaca L.) Cultivars Revealed by Fluorescent-AFLP Markers in Southern Xinjiang, China[J]. JGG, 2007,34(11): 1037-1047
212.Chunyu Zhang;Xuesen Chen;Tianming He;Xiaoli Liu;Tao Feng;Zhaohe Yuan.Genetic Structure of Malus sieversii Population from Xinjiang, China, Revealed by SSR Markers[J]. JGG, 2007,34(10): 947-955
213.Hong Yu;Qi Li.Genetic Variation of Wild and Hatchery Populations of the Pacific Oyster Crassostrea gigas Assessed by Microsatellite Markers[J]. JGG, 2007,34(12): 1114-1122
214.Zhaohe Yuan ;Yanlei Yin;Jianlu Qu;Liqin Zhu;Yun Li.Population Genetic Diversity in Chinese Pomegranate (Punica granatum L.) Cultivars Revealed by Fluorescent-AFLP Mark-ers[J]. JGG, 2007,34(12): 1061-1071
215.Qiongying Deng;Lin Xu;Jichun Gong;Lining Zhou;Songfeng Li;Xiangfa Deng;Guorong Luo;Xiaoxun Xie
216.Fanghui Liu;Yongchun Niu;;Hui Deng;Genjia Tan .Mapping of a Major Stripe Rust Resistance Gene in Chinese Native Wheat Variety Chike Using Microsatellite Markers[J]. JGG, 2007,34(12): 1123-1130
217.Xiaojuan Zhang;Zhaohui Zhu;Zhaofeng Huang;Pingping Tan;Runlin Z. Ma.Microsatellite Genotyping for Four Expected Inbred Mouse Strains from KM Mice[J]. JGG, 2007,34(3): 214-222
218.Hengde Li; Shangzhong Xu; Xue Gao; Hongyan Ren.Structure of the Bovine ACAD8 Gene and the Association of Its Polymorphism with the Production Traits[J]. JGG, 2007,34(4): 315-320
219.Quanfang Zhang;*;Jiandi Xu;*;Yun Li;Peizhou Xu;Hongyu Zhang;Xianjun Wu;.Morphological, Anatomical and Genetic Analysis for a Rice Mutant with Abnormal Hull[J]. JGG, 2007,34(6): 519-526
220.Qingwen Zhi;;Shuhao Wang;Min Chai;Fengying Zhang;Qian Li;Shigui Li;Manji Sun;.Transgenic Mini-tomato and Protection Against Alco-hol-induced Gastric Injury[J]. JGG, 2007,34(8): 756-763
221.YongJun Liu;;Aining Zhang;Jingfen JIA;Angzhen Li.Cloning of Salt Stress Responsive cDNA from Wheat and Re-sistant Analysis of Differential Fragment SR07 in Transgenic Tobacco[J]. JGG, 2007,34(9): 842-850
222.Jinghua Yang;Mingfang Zhang*;Jingquan Yu.Mitochondrial retrograde regulation tuning fork in nuclear genes expressions of higher plants[J]. JGG, 2008,35(2): 65-71
223.Jingkang Guo;Jian Wu;Qian Ji;Chao Wang;Lei Luo;Yi Yuan;Yonghua Wang;Jian Wang*.Genome-wide analysis of heat shock transcription factor families in rice and Arabidopsis [J]. JGG, 2008,35(2): 105-118
224.Yumei Chang;Liqun Liang;Haitao Ma;Jianguo He;Xiaowen Sun.Microsatellite analysis of genetic diversity and population structure of Chinese mitten crab (Eriocheir sinensis)[J]. JGG, 2008,35(3): 171-176
225.Adam Torkamanzehi;Patricia Boksa;Ridha Joober .Prepulse inhibition (PPI) of tactile startle response in recombinant con-genic strains of mice: QTL mapping and comparison with acoustic PPI[J]. JGG, 2008,35(3): 139-151
226.Guixiang Zhang ;Weisheng Chen;Ming Xue;Zhigang Wang;Hong Chang;Xu Han;Xinjun Liao;Donglei Wang <.Analysis of genetic diversity and population structure of Chinese yak breeds (Bos grunniens) using microsatellite markers[J]. JGG, 2008,35(4): 233-238
227.Dongling Qi;Guizhen Guo;Myung-chul Lee;Junguo Zhang;Guilan Cao;Sanyuan Zhang;Seok-cheol Suh;Qingyang Zhou
228.Dhanikachalam Velu;Kangayam M. Ponnuvel;Murugiah Muthulakshmi;Randhir K. Sinha;Syed M.H. Qadri.Analysis of genetic relationship in mutant silkworm strains of Bom-byx mori using inter simple sequence repeat (ISSR) markers[J]. JGG, 2008,35(5): 291-297
229.Ping Liu ;Hu Li ;Xiang Ren ;Haiyan Mao ;Qihui Zhu ;Zhengfeng Zhu ;Rong Yang ;Wenlin Yuan ;Jingyu Liu ;Qing Wang ;Mugen Liu .Novel ACTG1 mutation causing autosomal dominant non-syndromic hearing impairment in a Chinese family[J]. JGG, 2008,35(9): 553-558
230.Zhenhua Ding;Shiming Li;Xueli An;Xin Liu;Huanju Qin;Daowen Wang .Transgenic expression of MYB15 confers enhanced sensitivity to abscisic acid and improved drought tolerance in Arabidopsis thaliana[J]. JGG, 2009,36(1): 17-29
231.Yuezhi Wang;Haibin Xu;Guangxiang Zhang;Huilan Zhu;Lixia Zhang;Zhengzhi Zhang;Caiqin Zhang;Zhengqiang Ma.Expression and responses to dehydration and salinity stresses of V-PPase gene members in wheat[J]. JGG, 2009,36(12): 711-720
232.Liwei Zhou;Xin Liu;Ping Jin;Qingwei Li.Cloning of the kininogen gene from Lampetra japonica provides insights into its phylogeny in vertebrates[J]. JGG, 2009,36(2): 109-115
233.Meishan Zhang;Josphert N. Kimatu;Kezhang Xu;Bao Liu.DNA cytosine methylation in plant development[J]. JGG, 2010,37(1): 1-12
234.Jinshan Xu;Tie Liu;Dong Li;Ze Zhang;Qinyou Xia;Zeyang Zhou.BmSE, a SINE family with 3′ends of (ATTT) repeats in domesticated silkworm (Bombyx mori)[J]. JGG, 2010,37(2): 125-135
235.

LIU Le-Cheng1,2; XIANG Xun1; CAO Jia-Shu1

.BcMF4 Gene, Encoding a Lucine-Rich Repeat Protein,
Plays a Role in Male Fertility in Chinese Cabbage-pak-choi
[J]. JGG, 2006,28(11): 1428-1434
236.

GAO Ya, LI Sheng-Bin

.Effects of sample size on the observed number of allele of 9 STR loci with various genetic data[J]. JGG, 2008,30(3): 313-313―320
237.YU Dian-Ke; ZHANG Xiao-Hua; LIU Xiang-Yong; BAO Xiao-Ming; GAO Dong.Identification of the Gene Correlated with Salt Stress in the Saccharomyces cerevisiae 263-H9 Mutant[J]. JGG, 2006,28(10): 1294-1305
238.LIU Zhan-Ji, SHAO Feng-Xia, TANG Gui-Ying, SHAN Lei, BI Yu-Ping.Cloning and analysis of transcription factor ZmNAC1 in maize (Zea mays)[J]. JGG, 2009,31(2): 199-205
239.

LIN Qing-Guang, CUI Bai-Ming, PENG Ming

.Advanced study on SERK genes family[J]. JGG, 2007,29(6): 681-687
240.REN Yun-Xing; LIANG Jing-Qing.Research Progress on X Chromosome STR loci in Forensic Medicine[J]. JGG, 2006,28(10): 1316-1320
241.JIN Song-Heng1; WENG Xiao-Yan1;WANG Ni-Yan1;LI Xue-Qin11;MAO Wei-Hua2;JIANG De-An1.Construction of Expression Vector with Antisense Rubisco Activase Gene and Its Genetic Transformation in Rice[J]. JGG, 2004,26(6): 881-886
242.

CHEN Xiao-Jun1,2; YE Chun-Jiang1,3; LÜ Hui-Ying1; XU Min-Xin1; LI Wei1
ZHANG Li-Ming1; WANG Chao1; LUO Shu-Ping.Cloning of GmHSFA1 Gene and its Overexpression Leading to En-hancement of Heat Tolerance in Transgenic Soybean[J]. JGG, 2006,28(11): 1411-1420

243.GUO Shu-Qiao, HUANG Ji, JIANG Yan, ZHANG Hong-Sheng.Cloning and characterization of RZF71 encoding a C2H2-type zinc finger protein from rice[J]. JGG, 2007,29(5): 607-607―613
244.HE Chong-Bo1, CAO Jie1,2, LIU Wei-Dong1, ZHOU Zun-Chun1, GE Long-Li1,2,
GAO Xiang-Gang1, WANG Xiao-Min3
.Structure analysis of mtDNA control region of spotted halibut (Verasper variegatus) and its related species[J]. JGG, 2007,29(7): 829-835
245.ZHANG Xiao-Juan, GUO Wei, WANG Na, ZHOU Rong-Miao, DONG Xiu-Juan, LI Yan.The Association of MMP-13 Polymorphism with Susceptibility
to Esophageal Squamous Cell Carcinoma and Gastric Cardiac
Adenocarcinoma
[J]. JGG, 2006,28(12): 1500-1500~1504
246.

XIANG Xun1, CAO Jia-Shu1, YE Wan-Zhi1, CUI Hui-Mei2, YU Jian-Nong1

.Molecular cloning and characterization of BcMYBogu, a novel member of the MYB family involved in OguCMS in Brassica campestris ssp. chinensis[J]. JGG, 2007,29(5): 621-621―628
247.

ZHI Lian-Teng1,2, ZHOU Gang-Qiao1,2, HE Fu-Chu1,2

.Detection and controlling for population stratification in association studies of human complex disease[J]. JGG, 2007,29(1): 3-3―7
248.DENG Zhi-Hui,, LI Qian, WANG Da-Ming, GAO Su-Qing, ZENG Jian-Qiang.Genetic polymorphisms of Y-STR haplotypes in unrelated male blood donors from the surname of Li, Wang and Zhang population in Shenzhen[J]. JGG, 2007,29(11): 1336-1336―1344
249.NIE Sheng-Jie1,2, YANG Yan-Mei3, TANG Wen-Ru1, XU Bing-Ying2, JING Qiang2, XIAO Chun-Jie1.Extraction and analysis of nuclear DNA from free margin of nail material[J]. JGG, 2007,29(11): 1373-1373―1377
250.GU Wei;ZHANG Min.The Practice and Explorations on Optimization Instructional Design of Genetics[J]. JGG, 2004,26(6): 934-940
251.LIU Shu-Fang1,2;DU Li-Xin3,①;ZHU Jing1;WANG Ai-Hua3.Optimizing the Reaction System of DDRT-PCR by Positive-cross Test[J]. JGG, 2004,26(6): 836-840
252.KONG Xiang-Dong1,2;YANG Yu-Xia3;ZHANG Si-Zhong1.Haplotypes Extending Across AGT are Associated Essential Hypertension[J]. JGG, 2004,26(6): 797-802
253.XU Shi-Jing;XU Yin-Xue;LIU Hong-Lin.Mechanisms of Epigenetic Reprogramming in Mammalian Reconstructed Embryos Produced by Nuclear Transfer[J]. JGG, 2005,27(3): 473-480
254.

QUAN Ying-Chun1,2, LI Da-Yu1,3, CAO Ding-Chen1, SUN Xiao-Wen1, LIANG Li-Qun1

.Population Genetic Variation and Structure Analysis on Five Popula-tions of Mirror Carp Cyprinus carpio L. Using Microsatellites[J]. JGG, 2006,28(12): 1541-1541~1548
255.

WANG Xiao-Fu1,2, LIU Ren-Hu1, CHEN Xiao-Yun1, GAO Zhi-Mou2, CHEN Jin-Qing1

.Construction of vectors for expression of cleavable tandem repeat Thanatin fusion protein in plants[J]. JGG, 2007,29(6): 758-764
256.MAN Xiao-Hui1;XU Yan2;WANG Zhen-Ning2;FAMZhi1;XU Mi-Duo1;JIANG Li1;LUO Yang1; XU Hui-Mian2,;ZHANG Xue1,3
257.LIN Feng1, ZHENG MIN-Qiao1, ZENG Ai-Ping1 , DING Ding1,WEN Si-Yuan2, WANG Sheng-Qi2.Study on PBPs Genes of Penicillin-resistant Streptococcus pneumonia in Zhejiang Province[J]. JGG, 2005,27(6): 965-971
258. SHU Li-Ping, XU Zhuang, JU Cui-Xia, LI Qiu-Chi.Plant stress-inducible promoters and their function[J]. JGG, 2010,32(3): 229-234
259. BO Yan, WANG Yu-Cheng, ZHANG Da-Wei, YANG Chuan-Beng.Cloning and stress tolerance analysis of an LbGRP gene in Limonium bicolor[J]. JGG, 2010,32(3): 278-286
260. CHENG Long, HUANG Cui-Fen, XIE Ji-Nong.Molecular mechanisms of regulation of estrogen receptor a expression level in breast cancer[J]. JGG, 2010,32(3): 191-197
261. XIONG Guang-Wu, YUAN Yang, LI Meng, GUO Gong-Yan, ZHANG Xiao-Wei.Human papillomavirus type 16 variant analysis of upstream regulatory region and E6, E7 oncogene from cervical cancer patients in Beijing[J]. JGG, 2010,32(4): 339-347
262..Isolation of OsFAD2, OsFAD6 and FAD family members response to abiotic stresses in Oryza sativa L.[J]. JGG, 0,(): 0-0
263. XIE Chong-Bei, JIN Gu-Lei, XU Hai-Meng, SHU Jun.Construction and analysis of SOS pathway-related transcriptional regulatory network underlying salt stress response in Arabidopsis[J]. JGG, 2010,32(6): 639-646
264..Expression profiles of AtWRKY25, AtWRKY26 and AtWRKY33 under abiotic stresses[J]. JGG, 0,(): 0-0
265..Identification of the complex vertebral malformation gene in Chinese Holstein and its association with dairy performance traits[J]. JGG, 2010,32(7): 0-0
266.

LIU Zhi-Peng1, WANG Neng-Fei2, ZHAO Ai-Yun3, SHENG Ji-Hong2, LIU Xiao-Li1,
LIU Gong-She1

.The evolution and expression of low-copy nuclear genes in allopoly-ploid plants[J]. JGG, 2007,29(2): 163-163―171
267.

LI Jin-Lian,SHI You-Fei,BU Ren-Qiqige,MANG Lai

.PCR-RFLP analysis of the mtDNA Cytb gene in three different horse breeds[J]. JGG, 2006,28(8): 933-938
268.

XING Xiao-Wei 1, XUE Li-Qun 2, HUANG Sheng-Qiang 2, LI Shu-Juan1,WANG Wei1

.Investigation of the biological characters of porcine endogenous retrovirus (PERV) in Shazi Ling pigs[J]. JGG, 2006,28(7): 799-804
269.ZHU Yi-Min, LIN Jie, CHEN Jian, HUANG Qiong, SHAO Li-Na, LAI Mao-De.The Expression of Staufen Gene in Colorectal Cancer[J]. JGG, 2005,27(5): 705-709
270..[J]. JGG, 1989,11(3): 46-48
271.

SHI Chun-Hai 1, MA Qiu-Lan 2, WU Jian-Guo 1

.Construction of Software and Improvement for “Genetics” Multimedia Teaching[J]. JGG, 2006,28(8): 984-988
272.SHI Chun-Hai, WU Jian-Guo, MA Qiu-Lan, XIAO Jian-Fu,HONG Cai-Xia.Improvement and Optimization for “Genetics” Course Teaching[J]. JGG, 2005,27(6): 980-983
273.ZHANG Dong-Jie1, YANG Guo-Wei2, LIU Di3.A New Polymorphic Site of ESR Gene in Pigs[J]. JGG, 2006,28(1): 36-38
274.
ZHANG Ying, ZHOU Yong-Hong, ZHANG Li, ZHANG Hai-Qin, YANG Rui-Wu,
DING Chun-Bang
.PCR-RFLP Analysis on Roegneria, Elymus, Hystrix and Kengyilia in Triticeae (Poaceae)[J]. JGG, 2006,28(4): 449-457
275.XUE Fu-Zhong1,WANG Jie-Zhen1,GUO Yi-Shou2,HU Ping1.The “Horse-Shoe Effect”of Correspondence Analysis for Human Population Genetic Structure and its Population Genetic Explanation[J]. JGG, 2005,27(6): 972-979
276.ZENG Chang-Ying1,2; XU Fang-Sen1,2; MEMG Jin-Ling1; WAMG Yun-Hua2; HU Cheng-Xiao2 .How Long the Way from QTL to QTGs?[J]. JGG, 2006,28(9): 1191-1198
277.
WANG Ping-Rong1,2, DENG Xiao-Jian1,2, GAO Xiao-Ling1, CHEN Jing1, WAN Jia1,JIANG Hua1, XU Zheng-Jun1,2
Progress in the Study on DREB Transcription Factor[J]. JGG, 2006,28(3): 369-374
278.WANG Jun-Ping1, ZHANG You-Ming2.The Application of Red/ET Recombination to High Efficient Gene-targeting Vector Construction[J]. JGG, 2005,27(6): 953-958
279. SU Hui-Zhao, XIANG Zhi-Jiao, BANG Fang-Yi, LI Rui-Fang, AN Shi-Qi, LIU Guang-Chao, TANG Ji-Liang.Identification of a gene involved in the expression of the pathogenicity-related gene XC3814 in Xanthomonas campestris[J]. JGG, 2010,32(1): 81-86
280. DING Yan-Fei, WANG Guang-Yue, FU E-Ping, SHU Cheng.The role of miR398 in plant stress responses[J]. JGG, 2010,32(2): 129-134
281.

SHI Heng-Liang,ZHANG Chun,WU Mao,LI Pei-Qing;DONG Yu-Wei,PANG Yong-Hong,LIU Huan-Min;FANG Xing-Tang,GAO Jian Guo,ZHU Bi-Cai

.A Study on the Karyotype,C-banding and Ag-NORs in Rana nigromaculata[J]. JGG, 2006,28(5): 533-539
282.CHEN Bi-Yun;WU Xiao-Ming;LU Guang-Yuan;GAO Gui-Zhen;XU Kun;LI Xiang-Zhi.Molecular mapping of the gene(s) controlling petal-loss trait in Brassica napus[J]. JGG, 2006,28(6): 707-712
283.XU Qian, SUN Li-Ping, GONG Yue-Hua, XU Ying, DONG Nan-Nan, YUAN Yuan.The relationship between the polymorphism of MUC1 and suscepti-bility to gastric cancer in Liaoning region[J]. JGG, 2008,30(9): 1163-1168
284.XU Ji-Ming;XIANG Tai-He.Construction of a novel vector harboring green fluorescence protein gene (gfp) and high expression of gfp in transformed roots of Petunia hybrida[J]. JGG, 2008,30(8): 1069-1074
285.HHA Yang, CHEN Xue-Feng, XIONG Jian-Hua, ZHANG Yi-Ping, ZHU Ying-Guo.Isolation and analysis of Isolation and Analysis of Differentially-Methylated Fragment CIDM7 in Rice Induced by Cold Stress[J]. JGG, 2005,27(4): 595-600
286.

GUO An-Yuan; ZHU Qi-Hui; CHEN Xin; LUO Jing-Chu

.GSDS: a gene structure display server[J]. JGG, 2007,29(8): 1023-1023―1026
287.

RUAN Song-Lin1, MA Hua-Sheng1, WANG Shi-Heng1, XIN Ya1, QIAN Li-Hua1,
TONG Jian-Xing1, WANG Jie1

.Advances in Plant Proteomics
Ⅱ. Application of Proteome Techniques to Plant Biology Research
[J]. JGG, 2006,28(12): 1633-1633~1648
288.QIN Yong-Hua1,2, ZHANG Shang-Long1.Recent advances in strawberry transgenic research[J]. JGG, 2007,29(2): 150-150―156
289.FU Hao1, 2; ZHAO Dan-Yi3; SUN Xiu-Ju1; HUA Jun1; YAN Yang1; QIU Guang-Rong1;
SHANG Chao1; FU Wei-Neng1; SUN .Effect of B-RAF-specific RNA interference on gastric cancer BGC823 cell line[J]. JGG, 2007,29(5): 537-537―540
290.

CHEN Hua-Ping1,2,3, HUANG Qian-Ming1, WEI Yu-Ming2,3, ZHENG You-Liang 2,3

.Cloning of low-molecular-weight glutenin subunit gene from Sichuan wheat landrace AS1643 and its secondary structure prediction[J]. JGG, 2007,29(7): 859-866
291. LIN Hai-Jian, ZHANG Zhi-Meng, CHEN E-Ou, GAO Shi-Bin, BO Guang-Tang.Advances of microarray analysis on plant gene expression under en-vironmental stresses[J]. JGG, 2009,31(12): 1192-1204
292.HU Chao-Feng;PENG Xiao-Jue;ZHOU Yang-Yong;TAN Yan-Ping;LI Shao-Qing;ZHU Ying-Guo .Construction of T7 phage display library from the anther of Honglian hybrid line of rice [J]. JGG, 2008,30(6): 771-775
293.YU Wen-Bo; JIANG Song-Min; YU Long.Research progresses on septin family[J]. JGG, 2008,30(9): 1097-1107
295.LIANG Xu-Fang, PENG Jing, ZHOU Tian-Hong.Genomics innovative teaching pattern based upon amalgamation between modern educational technology and constructivism studying theory[J]. JGG, 2007,29(4): 508-508―512
296.WANG Rong-Huan, WANG Tian-Yu, LI Yu.Linkage disequilibrium in plant genomes [J]. JGG, 2007,29(11): 1317-1323
297.

ZHANG Hai-Quan1, JIA Ji-Zeng2, YANG Hong1, ZHANG Bao-Shi3

.SSR mapping of stripe rust resistance gene from Ae. tauschii[J]. JGG, 2008,30(4): 491-494
298.

HAN Ya-Ling; FENG Yan-Bin; LUO Man-Li; XU Xin; CAI Yan; WANG Ming-Rong

.Isolation and comparative study of clones from human esophageal carcinoma cell line EC9706[J]. JGG, 2007,29(11): 1331-1335
299.MAO Rui-Xin1, 2;LIU Fu-Jun1, 3;ZHANG Xiao-Feng1;ZHANG Yan1, 2;CAO Ding-Chen1;LU Cui-Yun1;LIANG Li-Qun1;SUN Xiao-Wen1.Studies on quantitative trait loci related to activity of lactate dehydrogenase in common carp (Cyprinus carpio)[J]. JGG, 2009,31(4): 407-411
300.

WANG Jia1; ZHANG Li-Ping1; YANG Lian1; FEI Chun-Hong1; WANG Lei1; XIE Chao2; WU Jian-Ping1

.Characteristics of MT-IV in sheep and goat[J]. JGG, 2008,30(12): 1591-1596
301.WEI Shu-Guang, YANG Li, ZHENG Hai-Bo, SHEN Liang, LAI Jiang-Hua.Genetic structure of X-STR loci in Bai, Dai and Yi ethnic groups and their affinity with five major populations of China[J]. JGG, 2009,31(2): 153-159
302.LIU Xun;HE Bo-Wen;ZHANG Yi-Zheng.Stress-responsive expression analysis of glutathione-S-transferase gene of Ipomoea batatas (L.) Lam[J]. JGG, 2009,31(8): 859-864
303.LI Qi1;ZHENG Qi1;DING Yan1;MA Lu2;LI Li-Jia2.Application of atomic force microscopy in chromosome research[J]. JGG, 2009,31(6): 573-580
304.CHENG Wei-Jie1, 2, LI Qiu-Ling1, WANG Chang-Fa1, WANG Hong-Mei1, LI Jian-Bin1, SUN Yan-Ming2, ZHONG Ji-Feng1.Research on Polymorphism of HSP70-1 gene in Holstein and the Relationship between Different Genotypes and Resistance to Dairy Mastitis[J]. JGG, 2009,31(2): 169-174
305.LI Ning1; SU Yu-Hong2; XI Huan-Jiu3; REN Fu3; HUANG Ke-Qiang4; XIAO Yan-Jie1; WEN You-Feng3; LI Chun-Shan4; LI C.Genetic polymorphism of 15 STR loci in Tibetan population [J]. JGG, 2008,30(7): 851-856
306.

WU Yan-Qun, WU Jiu-Sheng, ZHAO Xiao-Feng, GUO Xiao-Ling, XU Ning-Ying

.Correlation between porcine CAST gene polymorphism with musclefiber histological traits and carcass characteristics[J]. JGG, 2007,29(1): 65-65―69
307.BAI Xue;CONG Bin;LI Shu-Jin;GUO Xia, LI Xia
.Polymorphism and forensic applications of miniSTR loci D10S1248, D2S441, D1S1677, D9S1122, and D10S1435 in Northwestern Han population[J]. JGG, 2009,31(4): 381-386
308.LIU Guan-Jun;LIU Ming-Kun;XU Zhi-Ru;YAN Xiu-Feng;WEI Zhi-Gang;YANG Chuan-Ping
.Construction and analysis of a forward and reverse subtractive cDNA library from leaves and stem of Polygonum sibiricum Laxm. under salt stress[J]. JGG, 2009,31(4): 426-433
309.LUAN Peng-Tao1, 2;LAN Tian3;PENG Dan1, 2;YU Li1, 2;ZHANG Ya-Ping1, 2.Intra-individual allele heterozygotes in phylogenetic analysis[J]. JGG, 2009,31(9): 875-881
310.QUAN Xian-Qing1~3 ,  ZHANG Hong-Tao1,2 , SHAN Lei2 , BI Yu-Ping2,*.Advances in Plant Metallothionein and Its Heavy Metal Detoxification Mechanisms[J]. JGG, 2006,28(3): 375-382
311.XU Tian-Jun1,2;CHEN Song-Lin1.Genomic structure of DAA gene and polymorphism within MHC-DAA alleles in Japanese flounder (Paralichthys olivaceus)[J]. JGG, 2009,31(10): 1020-1028
312.GENG Rong-Qing1,2, CHANG Hong2, WANG Lan-Ping1, YANG Zhang-Ping2,
SUN Wei2, JI De-Jun2, TSUNODAK K3
.Analysis of genetic co-adaptability of structural loci in Hu sheep[J]. JGG, 2007,29(2): 201-201―205
313.HE Yong-Shu1;ZHANG Wen1;YANG Zhao-Qing2.Structural variation in the human genome[J]. JGG, 2009,31(8): 771-778
314.

HUANG Ji, ZHANG Hong-Sheng

.The plant TFⅢA-type zinc finger proteins and their roles in abiotic stress tolerance[J]. JGG, 2007,29(8): 915-922
315.

FAN Xing1,2;LIAO Sha1;SHA Li-Na1;LIU Jing3;WANG Xiao-Li3;ZHOU Yong-Hong1,2

.Phylogenetic analysis of Hystrix and its related genera (Poaceae:Triticeae) based on the sequences of the gene encoding 3-phosphoglycerate kinase[J]. JGG, 2009,31(10): 1049-1058
316.WANG Qian1, 2;JIN Chun-Lian2;LIN Chang-Kun2;CUI Wan-Ting2;MA Hong-Wei3; WU Ying-Yu3.Prenatal diagnosis of Duchenne and Becker muscular dystrophy by multiplex ligation-dependent probe amplification[J]. JGG, 2009,31(6): 600-604
317.SHEN Ya-Ou;LIN Hai-Jian;ZHANG Zhi-Ming;GAO Shi-Bin;PAN Guang-Tang.Advances in study of plant miRNAs under stressed environmental conditions[J]. JGG, 2009,31(3): 227-235
318.ZHAO Yan1,2,3,;WANG Hui-Zhong4;YU Yan-Chun1,3;HUANG Da-Nian3.The New Safe Strategy on the Marker Genes in Transgenic Plant[J]. JGG, 2003,25(1): 119-122
319.

ZHAO Chun-Li1,2, JIAO Li-Hong1, LI Xue-Mei1,CHEN Xin3,HAO Yan-Hong2, WANG Liu1 

.Maternal Factors affecting Development of Early Mouse Embryos[J]. JGG, 2006,28(5): 601-605
320.ZHONG Shan1, 2, 3;LUO Da-Ji1, 2, 3;WU Gang1;XU Jing1;WANG Ya-Ping1, ZHU Zuo-Yan1.The growth promoting activity of two different kinds of reconstructed terminators in transgenic common carp[J]. JGG, 2009,31(8): 831-836
321.MA Hou-Xun1 , XIE Zheng-Xiang2 , NIU Yong-Hong2, LI Zhang-Yong2, ZHOU Ping1.Single Nucleotide Polymorphisms in NOS3 A-922G, T-786C and G894T: A Correlation Study of the Distribution of Their Allelic Combinations with Hypertension in Chinese Han Population[J]. JGG, 2006,28(1): 3-10
322.WANG Xiao-Na1;WANG Xiu-Xing1;ZHAO Ru-Qian2;XUE Chun-Yang1;LIU Xiang1;CHEN Jie1, 2.Effects of 22 microsatellite DNA markers on stress traits in F2 population of pigs[J]. JGG, 2008,30(11): 1439-1447
323.

HUA Jun1; FU Hao1, 2; ZHANG Rui-Xiu1; CHEN Dan-Qi1; YAN Yang1; CHEN Fang-Jie1; SUN Kai-Lai1; SUN Xiu-Ju1

.Effect of cobalt chloride on S100A4 expression in human gastric cancer cell BGC823[J]. JGG, 2008,30(12): 1563-1566
324.

ZHU Qing1, 2, ZHANG Yi-Zheng1, MENG Xiang-Jun2, LIU Yi-Ping2

.

The Population Genetic Structure Analysis via Microsatellite Loci in New Silkies Laying Breeds

[J]. JGG, 2006,28(2): 139-147
325.ZHANG Yong-You;LI Qing-Ge;LUAN Guo-Yan;LIANG Ji-Xuan.Screening C282Y Mutation with Double-Stranded Probes Using Synchronous Fluorometry[J]. JGG, 2003,25(1): 9-13
326.LU Yun-Hua1,2 ,MA Li-Xin1,Jiang Si-Jing1.
A Universal High-throughput Novel Method of Constructing the Vectors
[J]. JGG, 2006,28(2): 212-218
327.
PAN Deng13, FU Yun-Xin4,2, ZHANG Ya-Ping1,2
.Population Genetics of Rhinopithecus bieti:a Study of the Mitochondrial Control Region[J]. JGG, 2006,28(4): 432-436
328.XUE Yan1;LI Dong2;WANG Qian1;DONG Zhao-Wen2.XbaI Polymorphisms of the Estrogen Receptor Gene and Bone Mineral Density and BMI in Beijing Han Women[J]. JGG, 2003,25(2): 137-140
329.ZHANG Mei1, 2;LIU Wei2;BI Yu-Ping1, 2.Dehydration-responsive element-binding (DREB) transcription factor in plants and its role during abiotic stresses[J]. JGG, 2009,31(3): 236-244
330.YANG Yong-Xia1, 2;GAO Lei1, 2;WANG Ting1.Molecular cloning and protein structure analyses of red/blue light chimeric photoreceptor from Allantodia dilatata (Bl.) Ching[J]. JGG, 2009,31(7): 748-754
331.FENG Dong-Liang1;LIU Chang-Hui2;LIANG Zuo-Ren3;LIU Chao2.Genetic polymorphism of 17 Y-STR loci in four minority populations in Guangxi of China[J]. JGG, 2009,31(9): 921-935
332..

Mapping of QTLs of Cd2+ content in brown rice under Cd2+ stress in rice

[J]. JGG, 2009,31(11): 1135-1140
333.WENG Ya-Guang1;WANG Ying-Xiong1;LIU Xue-Qing1;HE Jun-Lin1;CHEN Xue-Mei1;FENG Ya-Hong2.Relationship of Expression of Leukemia Inhibitory Factor Gene with Progesterone and Estradiol in Mouse Endometrium[J]. JGG, 2003,25(1): 37-39
334.WANG Min;ZHANG Shuang;HUANG Qing-Yang.Computational biology strategy for identification of complex disease genes[J]. JGG, 2009,31(6): 581-586
335.XIE Zhao-Hui.The role of endogenous small RNAs in plant stress responses[J]. JGG, 2009,31(8): 809-817
336.LI Yi-Wei1, 2, YU Li1, 2, ZHANG Ya-Ping2, 1.“Long Branch Attraction” Artifact in Phylogenetic Reconstruction[J]. JGG, 2007,29(6): 659-667
337.LI Ning1; SU Yu-Hong2; XI Huan-Jiu3; REN Fu3; ZHU Bao-Qin2; WEN You-Feng3.Genetic Polymorphism of 15 STR Loci in a Lhasa Tibetan Population[J]. JGG, 2006,28(11): 1361-1364
338.WU Fang1,2, LIU Ying-Hua1, LIU Lin1, DENG Guang-Bing1, YU Mao-Qun1, CHEN Xiao3.Genetic analysis of contribution of low-molecular-weight glutenin subunits to dough strength in common wheat[J]. JGG, 2007,29(11): 1399-1404
339.GUI Hong-Sheng, YANG Li, LI Sheng-Bin.The application of statistical approaches in studying population genetics with STR data[J]. JGG, 2007,29(12): 1443-1148
340.

ZHOU Zun-Chun1, BAO Zhen-Min2, DONG Ying1, LIU Xiang-Quan3, SONG Lun1,
HE Chong-Bo1, WANG Li-Mei1

.AFLP analysis in populations of Strongylocentrotus intermedius,
S. nudus and hybrids (S. intermedius × S. nudus)
[J]. JGG, 2007,29(4): 443-443―448
341.TIAN Xiao-Qing, SUN Dan-Feng, ZHANG Yan-Jie, FANG Jing-Yuan.Microarray-based methods to identify DNA methylation in cancer[J]. JGG, 2008,30(3): 295-303
342.

Dugarjaviin Manglai, YANG Hong

.Progress in the study of genetic diversity of Mongolian horse[J]. JGG, 2008,30(3): 269-276
343.

LIU Qiu-Ling, LV De-Jian, SUN Hong-Yu, LU Hui-Ling, WU Xiang-Lin, WU Xin-Yao

.Development and forensic application of a pentaplex X-STR loci typing system[J]. JGG, 2007,29(12): 1459-1462
344.

YANG Xue-Ming1,2;HE Jing-Zhou1;HUANG Xiong-Jun1;LI Fang-Fang1;GUO Ya-Fen1;JIANG He-Sheng1

.cDNA cloning and protein structure analysis of growth hormone from Clarias lazera[J]. JGG, 2008,30(7): 913-918
345.
WANG Yue-Bing1,2, XU Shi-Chang1, XU Zhong2, LIU Tai-Guo1,LIN Rui-Ming1
.
A Microsatellite Marker Linked to the Stripe Rust Resistance Gene YrV23 in the wheat variety Vilmorin23
[J]. JGG, 2006,28(3): 306-310
346.

GUO Yu-Qi1,2;TIAN Zeng-Yuan1,2;YAN Dao-Liang1;ZHANG Jie1;QIN Pei1

.Analysis of gene expression involved in the response to salt stress in the dicot halophyte Kosteletzkya virginica L. seedlings[J]. JGG, 2008,30(7): 941-950
347.ZHANG Ye, SUN Li-Ping, CHEN Wei, BAI Xue-Lei, LIU Jin, WANG Xu-Guang, LIU Yun-Peng, YUAN Yuan.A molecular epidemiological study on the relationship between the polymorphism of GSTP1 and susceptibility to gastric cancer in northern Chinese [J]. JGG, 2007,29(3): 293-293―300
348.

YAN Wei-Li

.Genome-wide association study on complex diseases: genetic statis-tical issues[J]. JGG, 2008,30(5): 543-549
349.SUN Xin1,2, WEI Zhen-Bang1,2, SUN Xiao-Wen1, ZHANG Yan3, LU Cui-Yun1.Analysis of genetic structure of mirror carp population and correlation of microsatellite markers and economic traits[J]. JGG, 2008,30(3): 359-366
350..The Exploration and Implication of the Concept Map in Genetics Teaching[J]. JGG, 0,(): 0-0
351. LIN De-Chen, SHI Zhi-Zhou, XUE Li-Yan, CHEN Wei, XU Cuan, HAN E-Ling, LV Ning, WANG Meng-Rong.Expression of cell cycle related proteins cyclin D1, p53 and p21WAF1/Cip1 in esophageal squamous cell carcinoma[J]. JGG, 2010,32(5): 455-460
352.

LIU Le-Cheng1,2; XIANG Xun1; CAO Jia-Shu1

.BcMF4 Gene, Encoding a Lucine-Rich Repeat Protein,
Plays a Role in Male Fertility in Chinese Cabbage-pak-choi
[J]. JGG, 2006,28(11): 1428-1434
353.LIN Feng1, ZHENG MIN-Qiao1, ZENG Ai-Ping1 , DING Ding1,WEN Si-Yuan2, WANG Sheng-Qi2.Study on PBPs Genes of Penicillin-resistant Streptococcus pneumonia in Zhejiang Province[J]. JGG, 2005,27(6): 965-971
354. XIONG Guang-Wu, YUAN Yang, LI Meng, GUO Gong-Yan, ZHANG Xiao-Wei.Human papillomavirus type 16 variant analysis of upstream regulatory region and E6, E7 oncogene from cervical cancer patients in Beijing[J]. JGG, 2010,32(4): 339-347
355..Isolation of OsFAD2, OsFAD6 and FAD family members response to abiotic stresses in Oryza sativa L.[J]. JGG, 0,(): 0-0
356. XIE Chong-Bei, JIN Gu-Lei, XU Hai-Meng, SHU Jun.Construction and analysis of SOS pathway-related transcriptional regulatory network underlying salt stress response in Arabidopsis[J]. JGG, 2010,32(6): 639-646
357..Expression profiles of AtWRKY25, AtWRKY26 and AtWRKY33 under abiotic stresses[J]. JGG, 0,(): 0-0
358.ZHU Yi-Min, LIN Jie, CHEN Jian, HUANG Qiong, SHAO Li-Na, LAI Mao-De.The Expression of Staufen Gene in Colorectal Cancer[J]. JGG, 2005,27(5): 705-709
359..[J]. JGG, 1989,11(3): 46-48
360.SHI Chun-Hai, WU Jian-Guo, MA Qiu-Lan, XIAO Jian-Fu,HONG Cai-Xia.Improvement and Optimization for “Genetics” Course Teaching[J]. JGG, 2005,27(6): 980-983
361.XU Qian, SUN Li-Ping, GONG Yue-Hua, XU Ying, DONG Nan-Nan, YUAN Yuan.The relationship between the polymorphism of MUC1 and suscepti-bility to gastric cancer in Liaoning region[J]. JGG, 2008,30(9): 1163-1168
362.

RUAN Song-Lin1, MA Hua-Sheng1, WANG Shi-Heng1, XIN Ya1, QIAN Li-Hua1,
TONG Jian-Xing1, WANG Jie1

.Advances in Plant Proteomics
Ⅱ. Application of Proteome Techniques to Plant Biology Research
[J]. JGG, 2006,28(12): 1633-1633~1648
363.
WANG Ping-Rong1,2, DENG Xiao-Jian1,2, GAO Xiao-Ling1, CHEN Jing1, WAN Jia1,JIANG Hua1, XU Zheng-Jun1,2
Progress in the Study on DREB Transcription Factor[J]. JGG, 2006,28(3): 369-374
364.YU Wen-Bo; JIANG Song-Min; YU Long.Research progresses on septin family[J]. JGG, 2008,30(9): 1097-1107
366.LI Qi1;ZHENG Qi1;DING Yan1;MA Lu2;LI Li-Jia2.Application of atomic force microscopy in chromosome research[J]. JGG, 2009,31(6): 573-580
367.QIN Yong-Hua1,2, ZHANG Shang-Long1.Recent advances in strawberry transgenic research[J]. JGG, 2007,29(2): 150-150―156
368.SHEN Ya-Ou;LIN Hai-Jian;ZHANG Zhi-Ming;GAO Shi-Bin;PAN Guang-Tang.Advances in study of plant miRNAs under stressed environmental conditions[J]. JGG, 2009,31(3): 227-235
369.CHENG Wei-Jie1, 2, LI Qiu-Ling1, WANG Chang-Fa1, WANG Hong-Mei1, LI Jian-Bin1, SUN Yan-Ming2, ZHONG Ji-Feng1.Research on Polymorphism of HSP70-1 gene in Holstein and the Relationship between Different Genotypes and Resistance to Dairy Mastitis[J]. JGG, 2009,31(2): 169-174
370.LI Ning1; SU Yu-Hong2; XI Huan-Jiu3; REN Fu3; HUANG Ke-Qiang4; XIAO Yan-Jie1; WEN You-Feng3; LI Chun-Shan4; LI C.Genetic polymorphism of 15 STR loci in Tibetan population [J]. JGG, 2008,30(7): 851-856
371.QUAN Xian-Qing1~3 ,  ZHANG Hong-Tao1,2 , SHAN Lei2 , BI Yu-Ping2,*.Advances in Plant Metallothionein and Its Heavy Metal Detoxification Mechanisms[J]. JGG, 2006,28(3): 375-382
372.XUE Yan1;LI Dong2;WANG Qian1;DONG Zhao-Wen2.XbaI Polymorphisms of the Estrogen Receptor Gene and Bone Mineral Density and BMI in Beijing Han Women[J]. JGG, 2003,25(2): 137-140
373.ZHANG Yong-You;LI Qing-Ge;LUAN Guo-Yan;LIANG Ji-Xuan.Screening C282Y Mutation with Double-Stranded Probes Using Synchronous Fluorometry[J]. JGG, 2003,25(1): 9-13
374.XU Tian-Jun1,2;CHEN Song-Lin1.Genomic structure of DAA gene and polymorphism within MHC-DAA alleles in Japanese flounder (Paralichthys olivaceus)[J]. JGG, 2009,31(10): 1020-1028
375.ZHAO Yan1,2,3,;WANG Hui-Zhong4;YU Yan-Chun1,3;HUANG Da-Nian3.The New Safe Strategy on the Marker Genes in Transgenic Plant[J]. JGG, 2003,25(1): 119-122
376.

WU Yan-Qun, WU Jiu-Sheng, ZHAO Xiao-Feng, GUO Xiao-Ling, XU Ning-Ying

.Correlation between porcine CAST gene polymorphism with musclefiber histological traits and carcass characteristics[J]. JGG, 2007,29(1): 65-65―69
377.MA Hou-Xun1 , XIE Zheng-Xiang2 , NIU Yong-Hong2, LI Zhang-Yong2, ZHOU Ping1.Single Nucleotide Polymorphisms in NOS3 A-922G, T-786C and G894T: A Correlation Study of the Distribution of Their Allelic Combinations with Hypertension in Chinese Han Population[J]. JGG, 2006,28(1): 3-10
378.GENG Rong-Qing1,2, CHANG Hong2, WANG Lan-Ping1, YANG Zhang-Ping2,
SUN Wei2, JI De-Jun2, TSUNODAK K3
.Analysis of genetic co-adaptability of structural loci in Hu sheep[J]. JGG, 2007,29(2): 201-201―205
379.

ZHAO Chun-Li1,2, JIAO Li-Hong1, LI Xue-Mei1,CHEN Xin3,HAO Yan-Hong2, WANG Liu1 

.Maternal Factors affecting Development of Early Mouse Embryos[J]. JGG, 2006,28(5): 601-605
380..

Mapping of QTLs of Cd2+ content in brown rice under Cd2+ stress in rice

[J]. JGG, 2009,31(11): 1135-1140
381.ZHANG Mei1, 2;LIU Wei2;BI Yu-Ping1, 2.Dehydration-responsive element-binding (DREB) transcription factor in plants and its role during abiotic stresses[J]. JGG, 2009,31(3): 236-244
382.LI Yi-Wei1, 2, YU Li1, 2, ZHANG Ya-Ping2, 1.“Long Branch Attraction” Artifact in Phylogenetic Reconstruction[J]. JGG, 2007,29(6): 659-667
383.WENG Ya-Guang1;WANG Ying-Xiong1;LIU Xue-Qing1;HE Jun-Lin1;CHEN Xue-Mei1;FENG Ya-Hong2.Relationship of Expression of Leukemia Inhibitory Factor Gene with Progesterone and Estradiol in Mouse Endometrium[J]. JGG, 2003,25(1): 37-39
384.FENG Dong-Liang1;LIU Chang-Hui2;LIANG Zuo-Ren3;LIU Chao2.Genetic polymorphism of 17 Y-STR loci in four minority populations in Guangxi of China[J]. JGG, 2009,31(9): 921-935
385.LI Ning1; SU Yu-Hong2; XI Huan-Jiu3; REN Fu3; ZHU Bao-Qin2; WEN You-Feng3.Genetic Polymorphism of 15 STR Loci in a Lhasa Tibetan Population[J]. JGG, 2006,28(11): 1361-1364
386.WU Fang1,2, LIU Ying-Hua1, LIU Lin1, DENG Guang-Bing1, YU Mao-Qun1, CHEN Xiao3.Genetic analysis of contribution of low-molecular-weight glutenin subunits to dough strength in common wheat[J]. JGG, 2007,29(11): 1399-1404
387.GUI Hong-Sheng, YANG Li, LI Sheng-Bin.The application of statistical approaches in studying population genetics with STR data[J]. JGG, 2007,29(12): 1443-1148
388.XIE Zhao-Hui.The role of endogenous small RNAs in plant stress responses[J]. JGG, 2009,31(8): 809-817
389.WANG Min;ZHANG Shuang;HUANG Qing-Yang.Computational biology strategy for identification of complex disease genes[J]. JGG, 2009,31(6): 581-586
390.YANG Yong-Xia1, 2;GAO Lei1, 2;WANG Ting1.Molecular cloning and protein structure analyses of red/blue light chimeric photoreceptor from Allantodia dilatata (Bl.) Ching[J]. JGG, 2009,31(7): 748-754
391.

HUA Jun1; FU Hao1, 2; ZHANG Rui-Xiu1; CHEN Dan-Qi1; YAN Yang1; CHEN Fang-Jie1; SUN Kai-Lai1; SUN Xiu-Ju1

.Effect of cobalt chloride on S100A4 expression in human gastric cancer cell BGC823[J]. JGG, 2008,30(12): 1563-1566
392.LU Yun-Hua1,2 ,MA Li-Xin1,Jiang Si-Jing1.
A Universal High-throughput Novel Method of Constructing the Vectors
[J]. JGG, 2006,28(2): 212-218
393.

ZHU Qing1, 2, ZHANG Yi-Zheng1, MENG Xiang-Jun2, LIU Yi-Ping2

.

The Population Genetic Structure Analysis via Microsatellite Loci in New Silkies Laying Breeds

[J]. JGG, 2006,28(2): 139-147
394.WANG Xiao-Na1;WANG Xiu-Xing1;ZHAO Ru-Qian2;XUE Chun-Yang1;LIU Xiang1;CHEN Jie1, 2.Effects of 22 microsatellite DNA markers on stress traits in F2 population of pigs[J]. JGG, 2008,30(11): 1439-1447
395.
PAN Deng13, FU Yun-Xin4,2, ZHANG Ya-Ping1,2
.Population Genetics of Rhinopithecus bieti:a Study of the Mitochondrial Control Region[J]. JGG, 2006,28(4): 432-436
396.ZHONG Shan1, 2, 3;LUO Da-Ji1, 2, 3;WU Gang1;XU Jing1;WANG Ya-Ping1, ZHU Zuo-Yan1.The growth promoting activity of two different kinds of reconstructed terminators in transgenic common carp[J]. JGG, 2009,31(8): 831-836
397.HE Yong-Shu1;ZHANG Wen1;YANG Zhao-Qing2.Structural variation in the human genome[J]. JGG, 2009,31(8): 771-778
398.BAI Xue;CONG Bin;LI Shu-Jin;GUO Xia, LI Xia
.Polymorphism and forensic applications of miniSTR loci D10S1248, D2S441, D1S1677, D9S1122, and D10S1435 in Northwestern Han population[J]. JGG, 2009,31(4): 381-386
399.

ZHANG Hai-Quan1, JIA Ji-Zeng2, YANG Hong1, ZHANG Bao-Shi3

.SSR mapping of stripe rust resistance gene from Ae. tauschii[J]. JGG, 2008,30(4): 491-494
400.LIU Guan-Jun;LIU Ming-Kun;XU Zhi-Ru;YAN Xiu-Feng;WEI Zhi-Gang;YANG Chuan-Ping
.Construction and analysis of a forward and reverse subtractive cDNA library from leaves and stem of Polygonum sibiricum Laxm. under salt stress[J]. JGG, 2009,31(4): 426-433
401.WEI Shu-Guang, YANG Li, ZHENG Hai-Bo, SHEN Liang, LAI Jiang-Hua.Genetic structure of X-STR loci in Bai, Dai and Yi ethnic groups and their affinity with five major populations of China[J]. JGG, 2009,31(2): 153-159
402.WANG Qian1, 2;JIN Chun-Lian2;LIN Chang-Kun2;CUI Wan-Ting2;MA Hong-Wei3; WU Ying-Yu3.Prenatal diagnosis of Duchenne and Becker muscular dystrophy by multiplex ligation-dependent probe amplification[J]. JGG, 2009,31(6): 600-604
403. LIN Hai-Jian, ZHANG Zhi-Meng, CHEN E-Ou, GAO Shi-Bin, BO Guang-Tang.Advances of microarray analysis on plant gene expression under en-vironmental stresses[J]. JGG, 2009,31(12): 1192-1204
404.LUAN Peng-Tao1, 2;LAN Tian3;PENG Dan1, 2;YU Li1, 2;ZHANG Ya-Ping1, 2.Intra-individual allele heterozygotes in phylogenetic analysis[J]. JGG, 2009,31(9): 875-881
405.

HUANG Ji, ZHANG Hong-Sheng

.The plant TFⅢA-type zinc finger proteins and their roles in abiotic stress tolerance[J]. JGG, 2007,29(8): 915-922
406.

FAN Xing1,2;LIAO Sha1;SHA Li-Na1;LIU Jing3;WANG Xiao-Li3;ZHOU Yong-Hong1,2

.Phylogenetic analysis of Hystrix and its related genera (Poaceae:Triticeae) based on the sequences of the gene encoding 3-phosphoglycerate kinase[J]. JGG, 2009,31(10): 1049-1058
407.LIANG Xu-Fang, PENG Jing, ZHOU Tian-Hong.Genomics innovative teaching pattern based upon amalgamation between modern educational technology and constructivism studying theory[J]. JGG, 2007,29(4): 508-508―512
408.WANG Rong-Huan, WANG Tian-Yu, LI Yu.Linkage disequilibrium in plant genomes [J]. JGG, 2007,29(11): 1317-1323
409.

HAN Ya-Ling; FENG Yan-Bin; LUO Man-Li; XU Xin; CAI Yan; WANG Ming-Rong

.Isolation and comparative study of clones from human esophageal carcinoma cell line EC9706[J]. JGG, 2007,29(11): 1331-1335
410.MAO Rui-Xin1, 2;LIU Fu-Jun1, 3;ZHANG Xiao-Feng1;ZHANG Yan1, 2;CAO Ding-Chen1;LU Cui-Yun1;LIANG Li-Qun1;SUN Xiao-Wen1.Studies on quantitative trait loci related to activity of lactate dehydrogenase in common carp (Cyprinus carpio)[J]. JGG, 2009,31(4): 407-411
411.LIU Xun;HE Bo-Wen;ZHANG Yi-Zheng.Stress-responsive expression analysis of glutathione-S-transferase gene of Ipomoea batatas (L.) Lam[J]. JGG, 2009,31(8): 859-864
412.FU Hao1, 2; ZHAO Dan-Yi3; SUN Xiu-Ju1; HUA Jun1; YAN Yang1; QIU Guang-Rong1;
SHANG Chao1; FU Wei-Neng1; SUN .Effect of B-RAF-specific RNA interference on gastric cancer BGC823 cell line[J]. JGG, 2007,29(5): 537-537―540
413.HHA Yang, CHEN Xue-Feng, XIONG Jian-Hua, ZHANG Yi-Ping, ZHU Ying-Guo.Isolation and analysis of Isolation and Analysis of Differentially-Methylated Fragment CIDM7 in Rice Induced by Cold Stress[J]. JGG, 2005,27(4): 595-600
414.HU Chao-Feng;PENG Xiao-Jue;ZHOU Yang-Yong;TAN Yan-Ping;LI Shao-Qing;ZHU Ying-Guo .Construction of T7 phage display library from the anther of Honglian hybrid line of rice [J]. JGG, 2008,30(6): 771-775
415.

WANG Jia1; ZHANG Li-Ping1; YANG Lian1; FEI Chun-Hong1; WANG Lei1; XIE Chao2; WU Jian-Ping1

.Characteristics of MT-IV in sheep and goat[J]. JGG, 2008,30(12): 1591-1596
416.WANG Jun-Ping1, ZHANG You-Ming2.The Application of Red/ET Recombination to High Efficient Gene-targeting Vector Construction[J]. JGG, 2005,27(6): 953-958
417.

CHEN Hua-Ping1,2,3, HUANG Qian-Ming1, WEI Yu-Ming2,3, ZHENG You-Liang 2,3

.Cloning of low-molecular-weight glutenin subunit gene from Sichuan wheat landrace AS1643 and its secondary structure prediction[J]. JGG, 2007,29(7): 859-866
418. DING Yan-Fei, WANG Guang-Yue, FU E-Ping, SHU Cheng.The role of miR398 in plant stress responses[J]. JGG, 2010,32(2): 129-134
419.ZHANG Dong-Jie1, YANG Guo-Wei2, LIU Di3.A New Polymorphic Site of ESR Gene in Pigs[J]. JGG, 2006,28(1): 36-38
420.
ZHANG Ying, ZHOU Yong-Hong, ZHANG Li, ZHANG Hai-Qin, YANG Rui-Wu,
DING Chun-Bang
.PCR-RFLP Analysis on Roegneria, Elymus, Hystrix and Kengyilia in Triticeae (Poaceae)[J]. JGG, 2006,28(4): 449-457
421.

SHI Heng-Liang,ZHANG Chun,WU Mao,LI Pei-Qing;DONG Yu-Wei,PANG Yong-Hong,LIU Huan-Min;FANG Xing-Tang,GAO Jian Guo,ZHU Bi-Cai

.A Study on the Karyotype,C-banding and Ag-NORs in Rana nigromaculata[J]. JGG, 2006,28(5): 533-539
422. SU Hui-Zhao, XIANG Zhi-Jiao, BANG Fang-Yi, LI Rui-Fang, AN Shi-Qi, LIU Guang-Chao, TANG Ji-Liang.Identification of a gene involved in the expression of the pathogenicity-related gene XC3814 in Xanthomonas campestris[J]. JGG, 2010,32(1): 81-86
423.

GUO An-Yuan; ZHU Qi-Hui; CHEN Xin; LUO Jing-Chu

.GSDS: a gene structure display server[J]. JGG, 2007,29(8): 1023-1023―1026
424.XUE Fu-Zhong1,WANG Jie-Zhen1,GUO Yi-Shou2,HU Ping1.The “Horse-Shoe Effect”of Correspondence Analysis for Human Population Genetic Structure and its Population Genetic Explanation[J]. JGG, 2005,27(6): 972-979
425.CHEN Bi-Yun;WU Xiao-Ming;LU Guang-Yuan;GAO Gui-Zhen;XU Kun;LI Xiang-Zhi.Molecular mapping of the gene(s) controlling petal-loss trait in Brassica napus[J]. JGG, 2006,28(6): 707-712
426..Identification of the complex vertebral malformation gene in Chinese Holstein and its association with dairy performance traits[J]. JGG, 2010,32(7): 0-0
427.

LIU Zhi-Peng1, WANG Neng-Fei2, ZHAO Ai-Yun3, SHENG Ji-Hong2, LIU Xiao-Li1,
LIU Gong-She1

.The evolution and expression of low-copy nuclear genes in allopoly-ploid plants[J]. JGG, 2007,29(2): 163-163―171
428. CHENG Long, HUANG Cui-Fen, XIE Ji-Nong.Molecular mechanisms of regulation of estrogen receptor a expression level in breast cancer[J]. JGG, 2010,32(3): 191-197
429.ZENG Chang-Ying1,2; XU Fang-Sen1,2; MEMG Jin-Ling1; WAMG Yun-Hua2; HU Cheng-Xiao2 .How Long the Way from QTL to QTGs?[J]. JGG, 2006,28(9): 1191-1198
430.

LI Jin-Lian,SHI You-Fei,BU Ren-Qiqige,MANG Lai

.PCR-RFLP analysis of the mtDNA Cytb gene in three different horse breeds[J]. JGG, 2006,28(8): 933-938
431.XU Ji-Ming;XIANG Tai-He.Construction of a novel vector harboring green fluorescence protein gene (gfp) and high expression of gfp in transformed roots of Petunia hybrida[J]. JGG, 2008,30(8): 1069-1074
432.

SHI Chun-Hai 1, MA Qiu-Lan 2, WU Jian-Guo 1

.Construction of Software and Improvement for “Genetics” Multimedia Teaching[J]. JGG, 2006,28(8): 984-988
433.

XING Xiao-Wei 1, XUE Li-Qun 2, HUANG Sheng-Qiang 2, LI Shu-Juan1,WANG Wei1

.Investigation of the biological characters of porcine endogenous retrovirus (PERV) in Shazi Ling pigs[J]. JGG, 2006,28(7): 799-804
434. SHU Li-Ping, XU Zhuang, JU Cui-Xia, LI Qiu-Chi.Plant stress-inducible promoters and their function[J]. JGG, 2010,32(3): 229-234
435. BO Yan, WANG Yu-Cheng, ZHANG Da-Wei, YANG Chuan-Beng.Cloning and stress tolerance analysis of an LbGRP gene in Limonium bicolor[J]. JGG, 2010,32(3): 278-286
436.

WANG Xiao-Fu1,2, LIU Ren-Hu1, CHEN Xiao-Yun1, GAO Zhi-Mou2, CHEN Jin-Qing1

.Construction of vectors for expression of cleavable tandem repeat Thanatin fusion protein in plants[J]. JGG, 2007,29(6): 758-764
437.MAN Xiao-Hui1;XU Yan2;WANG Zhen-Ning2;FAMZhi1;XU Mi-Duo1;JIANG Li1;LUO Yang1; XU Hui-Mian2,;ZHANG Xue1,3
438.

QUAN Ying-Chun1,2, LI Da-Yu1,3, CAO Ding-Chen1, SUN Xiao-Wen1, LIANG Li-Qun1

.Population Genetic Variation and Structure Analysis on Five Popula-tions of Mirror Carp Cyprinus carpio L. Using Microsatellites[J]. JGG, 2006,28(12): 1541-1541~1548
439.XU Shi-Jing;XU Yin-Xue;LIU Hong-Lin.Mechanisms of Epigenetic Reprogramming in Mammalian Reconstructed Embryos Produced by Nuclear Transfer[J]. JGG, 2005,27(3): 473-480
440.LIU Shu-Fang1,2;DU Li-Xin3,①;ZHU Jing1;WANG Ai-Hua3.Optimizing the Reaction System of DDRT-PCR by Positive-cross Test[J]. JGG, 2004,26(6): 836-840
441.

ZHI Lian-Teng1,2, ZHOU Gang-Qiao1,2, HE Fu-Chu1,2

.Detection and controlling for population stratification in association studies of human complex disease[J]. JGG, 2007,29(1): 3-3―7
442.GU Wei;ZHANG Min.The Practice and Explorations on Optimization Instructional Design of Genetics[J]. JGG, 2004,26(6): 934-940
443.REN Yun-Xing; LIANG Jing-Qing.Research Progress on X Chromosome STR loci in Forensic Medicine[J]. JGG, 2006,28(10): 1316-1320
444.

CHEN Xiao-Jun1,2; YE Chun-Jiang1,3; LÜ Hui-Ying1; XU Min-Xin1; LI Wei1
ZHANG Li-Ming1; WANG Chao1; LUO Shu-Ping.Cloning of GmHSFA1 Gene and its Overexpression Leading to En-hancement of Heat Tolerance in Transgenic Soybean[J]. JGG, 2006,28(11): 1411-1420

445.DENG Zhi-Hui,, LI Qian, WANG Da-Ming, GAO Su-Qing, ZENG Jian-Qiang.Genetic polymorphisms of Y-STR haplotypes in unrelated male blood donors from the surname of Li, Wang and Zhang population in Shenzhen[J]. JGG, 2007,29(11): 1336-1336―1344
446.NIE Sheng-Jie1,2, YANG Yan-Mei3, TANG Wen-Ru1, XU Bing-Ying2, JING Qiang2, XIAO Chun-Jie1.Extraction and analysis of nuclear DNA from free margin of nail material[J]. JGG, 2007,29(11): 1373-1373―1377
447.KONG Xiang-Dong1,2;YANG Yu-Xia3;ZHANG Si-Zhong1.Haplotypes Extending Across AGT are Associated Essential Hypertension[J]. JGG, 2004,26(6): 797-802
448.YU Dian-Ke; ZHANG Xiao-Hua; LIU Xiang-Yong; BAO Xiao-Ming; GAO Dong.Identification of the Gene Correlated with Salt Stress in the Saccharomyces cerevisiae 263-H9 Mutant[J]. JGG, 2006,28(10): 1294-1305
449.JIN Song-Heng1; WENG Xiao-Yan1;WANG Ni-Yan1;LI Xue-Qin11;MAO Wei-Hua2;JIANG De-An1.Construction of Expression Vector with Antisense Rubisco Activase Gene and Its Genetic Transformation in Rice[J]. JGG, 2004,26(6): 881-886
450.GUO Shu-Qiao, HUANG Ji, JIANG Yan, ZHANG Hong-Sheng.Cloning and characterization of RZF71 encoding a C2H2-type zinc finger protein from rice[J]. JGG, 2007,29(5): 607-607―613
451.HE Chong-Bo1, CAO Jie1,2, LIU Wei-Dong1, ZHOU Zun-Chun1, GE Long-Li1,2,
GAO Xiang-Gang1, WANG Xiao-Min3
.Structure analysis of mtDNA control region of spotted halibut (Verasper variegatus) and its related species[J]. JGG, 2007,29(7): 829-835
452.LIU Zhan-Ji, SHAO Feng-Xia, TANG Gui-Ying, SHAN Lei, BI Yu-Ping.Cloning and analysis of transcription factor ZmNAC1 in maize (Zea mays)[J]. JGG, 2009,31(2): 199-205
453.ZHANG Xiao-Juan, GUO Wei, WANG Na, ZHOU Rong-Miao, DONG Xiu-Juan, LI Yan.The Association of MMP-13 Polymorphism with Susceptibility
to Esophageal Squamous Cell Carcinoma and Gastric Cardiac
Adenocarcinoma
[J]. JGG, 2006,28(12): 1500-1500~1504
454.

XIANG Xun1, CAO Jia-Shu1, YE Wan-Zhi1, CUI Hui-Mei2, YU Jian-Nong1

.Molecular cloning and characterization of BcMYBogu, a novel member of the MYB family involved in OguCMS in Brassica campestris ssp. chinensis[J]. JGG, 2007,29(5): 621-621―628
455.

GAO Ya, LI Sheng-Bin

.Effects of sample size on the observed number of allele of 9 STR loci with various genetic data[J]. JGG, 2008,30(3): 313-313―320
456.

LIN Qing-Guang, CUI Bai-Ming, PENG Ming

.Advanced study on SERK genes family[J]. JGG, 2007,29(6): 681-687
457.SUN Xin1,2, WEI Zhen-Bang1,2, SUN Xiao-Wen1, ZHANG Yan3, LU Cui-Yun1.Analysis of genetic structure of mirror carp population and correlation of microsatellite markers and economic traits[J]. JGG, 2008,30(3): 359-366

Copyright by JGG