JGG
 ISSN  1673-8527 CN 11-5450/R 
   
 Formerly Acta Genetica Sinica
 Online manuscript management system is now available at http://ees.elsevier.com/jgg/
 Indexed by SCI-E, MEDLINE, Scopus, BIOSIS Previews (BA), Chemical Abstracts (CA).
JGG gets a new JCR impact factor of 4.650(Q1)
 Journal home
 Advance online
 Current issue
 Archive
 Search articles
 Online submission
 About the journal
 For authors
 For referees
 Editorial board
 Publishing policy
 Contact the journal
 About the society
 Subscribe
 Feedback
 
Genetics Society of China and Institute of Genetics and Developmental Biology, CAS, P.R. China assist in the journal publication
Total visitors:
 
 
Table of Content
2005 Vol.32 Issue6 ,      10 June 2005
Genetic Dissections of Partial Resistances to Leaf and Neck Blast in Rice (Oryza sativa L.)
RAO Zhi-Ming;WU Jian-Li;ZHUANG Jie-Yun;CHAI Rong-Yao;FANG Ye-Yang;Hei Leung;ZHENG Kang-Le
 pp.555-565      Abstract   |   PDF 383KB
Isolation,Characterization and Expression Analysis of Male Sterility Gene Homology Sequence in Wheat
CHEN Jun-Fang;REN Zheng-Long;KONG Xiu-Ying;WU Jia-Jie;ZHOU Rong-Hua;JIA Ji-Zeng
 pp.566-570      Abstract   |   PDF 383KB
Genome Constitution of Agropyron elongatum 4x by Biochemical and SSR Markers
LI Na;WANG Xian-Ping;CAO Shuang-He;ZHANG Xiang-Qi
 pp.571-578      Abstract   |   PDF 383KB
Research on Festuca arundinacea Transformation Mediated by Agrobacterium tumefaciens
ZHAO Jun-Sheng;ZHI Da-Ying;XUE Zhe-Yong;XIA Guang-Min
 pp.579-585      Abstract   |   PDF 383KB
The Analysis of rbcS Gene Function by Post-transcription Gene Silencing in Nicotiana benthamiana
ZHOU Xiao-Fu;MA Peng-Da;WANG Ren-Hou;ZHU Xiao-Juan;LIU Bao;WANG Xing-Zhi
 pp.586-593      Abstract   |   PDF 383KB
Molecular Identification of Cytoplasmic Male Sterility Associated Gene orf220 in Leaf Mustard (Brassica juncea var.multiceps Tsen et Lee)
YANG Jing-Hua;ZHANG Ming-Fang;YU Jing-Quan;WANG Tao;CHEN Zhu-Jun
 pp.594-599      Abstract   |   PDF 383KB
Molecular Cloning of a Novel LOS2 Gene from Capsella bursa-pastoris
LIU Si-Xiu;WANG Xing-Long;YANG Jin-Shui;FAN Zheng-Qiu;SUN Xiao-Fen;WANG Xiang-Rong;TANG Ke-Xuan
 pp.600-607      Abstract   |   PDF 383KB
Constructing Linkage Maps with Achiasmatic Gametogenesis
WU Ji-Xiang;ZHU Jun;Johnie N.Jenkins;Jack C.McCarty
 pp.608-615      Abstract   |   PDF 383KB
Bias of Base Composition and Codon Usage in Pseudorabies Virus Genes
MA Xiang-Ru;XIAO Shao-Bo;FANG Liu-Rong;CHEN Huan-Chun
 pp.616-624      Abstract   |   PDF 383KB
Study on Location of QTLs Controlling Cocoon Traits in Sikworm
SIMA Yang-Hu;LI Bin;XU Hai-Ming;CHEN Da-Xia;SUN De-Bin;ZHAO Ai-Chun;LU Cheng;XIANG Zhong-Huai
 pp.625-632      Abstract   |   PDF 383KB
SMAD3 Inhibits the Expression of MMP-2 in Mouse Embryonic Fibroblasts
MAO Chun-Ming;YANG Xiao;LU Ya-Xun;CHENG Xuan;HUANG Cui-Fen
 pp.633-640      Abstract   |   PDF 383KB
Cloning and Structural Analysis of Mouse Genomic Nucleophosmin Gene
XIANG You-Gui;LU Shun-Yuan;GU Ming-Min;WANG Sheng-Yue;REN Shuang-Xi;FU Gang;WANG Zhu-Gang
 pp.641-649      Abstract   |   PDF 383KB
Relationship Between Polymorphism of Growth Hormone Gene and Production Traits in Goats
MIN Ling-Jiang;LI Mei-Yu;SUN Guo-Qiang;PAN Qing-Jie;CHEN Hong
 pp.650-654      Abstract   |   PDF 383KB
Progress on Molecular Mechanism of T-DNA Transport Integration
ZHAN Ya-Guang;ZENG Fan-Suo;XIN Ying
 pp.655-665      Abstract   |   PDF 383KB
 
  Copyright © 2012  Editorial office of  Journal of Genetics & Genomics
              Tel: +86-10-6480 6528; Fax: +86-10-6480 7786