JGG
 ISSN  1673-8527 CN 11-5450/R 
   
 Formerly Acta Genetica Sinica
 Online manuscript management system is now available at http://ees.elsevier.com/jgg/
 Indexed by SCI-E, MEDLINE, Scopus, BIOSIS Previews (BA), Chemical Abstracts (CA).
JGG gets a new JCR impact factor of 4.650(Q1)
 Journal home
 Advance online
 Current issue
 Archive
 Search articles
 Online submission
 About the journal
 For authors
 For referees
 Editorial board
 Publishing policy
 Contact the journal
 About the society
 Subscribe
 Feedback
 
Genetics Society of China and Institute of Genetics and Developmental Biology, CAS, P.R. China assist in the journal publication
Total visitors:
 
 
Table of Content
2005 Vol.32 Issue5 ,      10 May 2005
Two Novel Mutations in SRY Gene form Chinese Sex Reversal XY Females
ZHOU Chang;*; FU Jun-Jiang *;LI Lu-Yun; LU Guang-Xiu;
 pp.443-449      Abstract   |   PDF 301KB
The Polymorphism of Y Chromosome and mtDNA Distribution Among Two Bai Populations
DONG Yong-Li;GAO Lu;YANG Xiao-Xia;WEN Bo;YANG Zhi-Li;TANG Wen-Ru;CHENG Bao-Wen;ZHENG Bing-Rong;LI Kai-Yuan;XIAO Chun-Jie;
 pp.450-456      Abstract   |   PDF 263KB
Enrichment of Giant Panda Microsatellite Markers Using Dynal Magnet Beads
SHEN Fu-Jun;Phill Watts;ZHANG Zhi-He;ZHANG An-Ju;Stephanie Sanderson; Steve J. Kemp;YUE Bi-Song
 pp.457-462      Abstract   |   PDF 224KB
Study on Mitochondrial DNA Genetic Polymorphism of Some Yak Breeds in China
LAI Song-Jia;WANG Ling ;LIU Yi-Ping ;LI Xue-Wei
 pp.463-470      Abstract   |   PDF 311KB
Study on Relationships Between Seven Microsatellite Loci and Somatic Cell Score in Beijing Holstein Cows
CHU Ming-Xing;ZHOU Guo-Li;JIN Hai-Guo;SHI Wan-Hai;FANG Li;YE Su-Cheng;ZHU Yan
 pp.471-475      Abstract   |   PDF 205KB
Effects of Several Microsatellite DNA Markers on Meat Quality Traits in Pig Chromosome 13
SHAO Gen-Bao;JIA Chao;ZHAO Ru-Qian;CHEN Jie;YANG Xiao-Jing;HUANG Rui-Hua;XU Yin-Xue;LIU Hong-Lin;
 pp.476-480      Abstract   |   PDF 185KB
Study on Mitochondrial DNA D-loop Polymorphism in Chinese Donkeys
LEI Chu-Zhao;CHEN Hong;YANG Gong-She;SUN Wei-Bin;LEI Xue-Qin;GE Qing-Lan;WANG Zhao-Feng;LÜNing;GAO Xue;HOU Wen-Tong
 pp.481-486      Abstract   |   PDF 222KB
Inducing Rye 1R Chromosome Structural Changes in Common Wheat cv. Chinese Spring by the Gametocidal Chromosome 2C of Aegilops cylindrica
SHI Fang; LIU Kun-Fan; ENDO Takashi R ;WANG Dao-Wen
 pp.487-494      Abstract   |   PDF 329KB
The Discovery ,Genetic Analysis and Gene Mapping of Earliness Rice (Oryza sativa L.) D64B
YANG Yao-Jun.;WANG Xu-Dong. ;WU Xian-Jun; ZHANG Hong-Yu;ZHANG Peng; ZHAO Hui-Xia
 pp.495-500      Abstract   |   PDF 246KB
One Major QTL Mapping and Physical Map Construction for Rolled Leaf in Rice
SHAO Yuan-Jian;CHEN Zong-Xiang;ZHANG Ya-Fang;CHEN En-Hui;QI Ding-Cheng;MIAO Jin;PAN Xue-Biao;
 pp.501-506      Abstract   |   PDF 275KB
QTL Analysis of Low-temperature-sensitive Pollen Sterility in Indica-japonica Hybrid Rice (Oryza sativa L.)
YANG Jie;ZHAI Hu-Qu;WANG Cai-Lin;ZHONG Wei-Gong;ZOU Jiang-Shi;Ikehashi H.;WAN Jian-Min;
 pp.508-513      Abstract   |   PDF 321KB
Development of Transformation System of Rice Based on Transformation-competent Artificial Chromosome (TAC) Vector
ZHOU Ling-Yan;JIANG Da-Gang;WU Hao;ZHUANG Chu-Xiong;LIU Yao-Guang MEI Man-Tong
 pp.514-518      Abstract   |   PDF 218KB
Evidence for Ancient Whole-Genome Duplication Event in Rice and Other Cereals
TIAN Chaoguang;*;XIONG Yuqing;*;LIU Tieyan;SUN Shouhong;CHEN Liangbiao;CHEN Mingsheng;
 pp.519-527      Abstract   |   PDF 367KB
Construction and Analysis of SSH Library of Gossypium Barbadense upon Infection with Verticillium Dahliae
ZHU Long-Fu;TU Li-Li;ZHANG Xian-Long;NIE Yi-Chun;GUO Xiao-Ping;XIA Qi-Zhong
 pp.528-532      Abstract   |   PDF 210KB
Development of a New Recombineering System by Gap Repair
LI Shan-Hu;HONG Xin;YU Mei;CHEN Wei;HUANG Cui-Fen;ZHOU Jian-Guang;
 pp.533-537      Abstract   |   PDF 212KB
Frequency and Distribution of Variable-Number Tandem Repeats in the Genome ofAspergillus niculans
LI Cheng-Yun;LI Jin-Bin;ZHOU Xiao-Gang; Zhang Shao-Song;XU Ming-Hui
 pp.538-544      Abstract   |   PDF 246KB
Effects of Mitomycin C on the Expression and Transport of Ice-nuclei Proteins of Erwinia herbicola
CHEN Qing-Sen;GAO Xiu-Zhi;YAN Ya-Li;SONG Li-Ping;PANG Guang-Chang;GUO Shu-Hua
 pp.545-549      Abstract   |   PDF 208KB
The Effects of Genomic Imprinting on Development and Animal Cloning
HOU Xiao-Jun;JIAO Li-Hong;Chen Xin;WANG Liu;
 pp.550-554      Abstract   |   PDF 155KB
 
  Copyright © 2012  Editorial office of  Journal of Genetics & Genomics
              Tel: +86-10-6480 6528; Fax: +86-10-6480 7786