JGG
 ISSN  1673-8527 CN 11-5450/R 
   
 Formerly Acta Genetica Sinica
 Online manuscript management system is now available at http://ees.elsevier.com/jgg/
 Indexed by SCI-E, MEDLINE, Scopus, BIOSIS Previews (BA), Chemical Abstracts (CA).
JGG gets a new JCR impact factor of 4.650(Q1)
 Journal home
 Advance online
 Current issue
 Archive
 Search articles
 Online submission
 About the journal
 For authors
 For referees
 Editorial board
 Publishing policy
 Contact the journal
 About the society
 Subscribe
 Feedback
 
Genetics Society of China and Institute of Genetics and Developmental Biology, CAS, P.R. China assist in the journal publication
Total visitors:
 
 
Table of Content
2003 Vol.30 Issue6 ,      10 June 2003
Intial Analysis of Complete Genome Sequences of SARS Coronavirus
CHEN Yun-Jia;GAO Ge;BAO Yi-Ming;Rodrigo LOPEZ;WU Jian-Min;CAI Tao;YE Zhi-Qiang;GU Xiao-Cheng;LUO Jing-Chu
 pp.493-500      Abstract   |   PDF 331KB
Genomic Characterization of SARS Coronavirus: A novel Member of Coronavirus
ZHANG Wen-Guang;LI Jin-Quan;ZHOU Huan-Min
 pp.501-508      Abstract   |   PDF 338KB
GPCEG-A database for Genomic Polymorphism of Chinese Ethnic Groups
GHEN Xin;ZHANG Yong;WANG Jian-Min;HUANG Yi;LUO Jing-Chu;WU Cai-Hong;GU Xiao-Cheng
 pp.509-514      Abstract   |   PDF 244KB
Identification of Alternate Splice Variants for Murine SmX5
ZHANG Yi;ZHANG Jie;CHENG Hui;Nanthan D Meeker;Cory Teuscher;MA Run-Lin;
 pp.515-520      Abstract   |   PDF 312KB
LIANG Qian-Jin;LIANG Su-Hua;PENG An;WANG Yong-Chao;ZHANG Huan-Xiang;LI Yong-Zhe;CUI Jing-Tao
 pp.521-527      Abstract   |   PDF 330KB
Cloning of Hemoglobin α-Chain cDNA Sequences from Five Fishes in Cypriniformes
CHANG Zhong-Jie;CHEN Ying;DU Qi-Yan
 pp.528-532      Abstract   |   PDF 267KB
Molecular Phylogenetic Relationshops among Species in Oxya Serville(Orthoptera: Catantopidae) Based on Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD)
ZHANG Jian-Zhen;MA En-Bo;GUO Ya-Ping
 pp.533-539      Abstract   |   PDF 298KB
Comparison of Specific Genomic DNA Fragment Between Microtus fortis calamorum and Microtus fortis fortis
XU Bing;HU Wei-Xin;YANG Rong;YU Yuan-Jing;WANG Yong;LIU Xin-Fa;PENG Xing-Hua
 pp.540-546      Abstract   |   PDF 343KB
Genetic Analysis for Developmental Behavior of Honeybee Colon’s Royal Jelly Production Traits in Western Honeybees
LI Jian-Ke;CHEN Sheng-Lu;ZHONG Bo-Xiong;SU Song-Kun
 pp.547-554      Abstract   |   PDF 312KB
Cloning and Comparative Analysis of the Venom Prepromelittin Genes from Four Wasp Sepcies
SHI Wan-Jun;ZHANG Su-Fang;ZHANG Chuan-Xi;CHENG Jia-An
 pp.555-559      Abstract   |   PDF 268KB
An Analysis about Genetic Basis of Cotton Cultivars in China since 1949 with Molecurlar Markers
LIU Wen-Xin;KONG Fan-Ling;GUO Zhi-Li;ZHANG Qun-Yuan;PENG Hui-Ru;FU Xiao-Qiong;YANG Fu-Xin
 pp.560-570      Abstract   |   PDF 397KB
Analysis of Major QTL for Fusarium Head Blight Resistance on the Short Arm of Chromosome 3B in Wheat
ZHOU Miao-Ping;REN Li-Juan;ZHANG Xu;Olga E Scholten;SHEN Xiao-Rong;BAI Gui-Hua;MA Hong-Xiang;LU Wei-Zhong
 pp.571-576      Abstract   |   PDF 282KB
Associations of Rsa I polymorphism at the 5’ flanking region of CYP2E1 and PON2 148 Polymorphism in Neonates with Preterm Delivery
WU Bai-Yan;LIANG Hong-Ye;CHEN Da-Fang;LIU Lin;YANG Fan;HU Hai-Yan;CHEN Li;WANG Gui-Xiang;XU Xi-Ping;
 pp.577-583      Abstract   |   PDF 305KB
Study on HLA Haplotypes in Jiangsu-Zhejiang-Shanghai Han Population
FENG Ming-Liang;JI Yun;LU Qiong;YANG Jian-Hao;XIE Jun-Hua;JI Yue-Hua;ZHANG Gong-Liang;YANG Ying
 pp.584-588      Abstract   |   PDF 220KB
Post-Transcriptional Gene Silencing-A Plant Defense Strategy to Viruses Invasion
FENG De-Jiang;LIU Xiang;ZHU Zhen
 pp.589-596      Abstract   |   PDF 287KB
 
  Copyright © 2012  Editorial office of  Journal of Genetics & Genomics
              Tel: +86-10-6480 6528; Fax: +86-10-6480 7786