JGG
 ISSN  1673-8527 CN 11-5450/R 
   
 Formerly Acta Genetica Sinica
 Online manuscript management system is now available at http://ees.elsevier.com/jgg/
 Indexed by SCI-E, MEDLINE, Scopus, BIOSIS Previews (BA), Chemical Abstracts (CA).
JGG gets a new JCR impact factor of 4.650(Q1)
 Journal home
 Advance online
 Current issue
 Archive
 Search articles
 Online submission
 About the journal
 For authors
 For referees
 Editorial board
 Publishing policy
 Contact the journal
 About the society
 Subscribe
 Feedback
 
Genetics Society of China and Institute of Genetics and Developmental Biology, CAS, P.R. China assist in the journal publication
Total visitors:
 
 
Table of Content
2002 Vol.29 Issue1 ,      10 January 2002
A Search for Chromosome 13 QTL in a Complex Pig Family
WU Xiao-Lin;SHI Qi-Shun;LIU Xiao-Chun;PENG Ying-Lin;JIANG Juan;YANG Shi-Liu;XIAO Bing-Nan
 pp.1-6      Abstract   |   PDF 343KB
Molecular Cloning of Specific Porcine Adipocyte Membrane Protein cDNA
LIN Ju-Qiang;JIANG Si-Wen;ZHENG Rong;PENG Jian;XIONG Yuan-Zhu
 pp.7-11      Abstract   |   PDF 167KB
Research on Genetic Variation of Heart Fatty Acid-Binding Protein Gene in Ten pig Breeds
LIN Wan-Hua;HUANG Lu-Sheng;REN Jun;DENG Su-Hua;WANG Wen-Jun;LIU Bao-Sheng;ZHOU Li-Hua;CHEN Cong-Ying
 pp.12-15      Abstract   |   PDF 149KB
Construcion of Linkage Map of Chromosomes 1 and 3 in Large White × Meishan Reference Family
SU Yu-Hong;XIONG Yuan-Zhu;ZHANG Qin;XIA Xuan-Yan;JIANG Si-Wen;DENG Chang-Yan;ZHENG Rong;LEI Ming-Gang;YANG Ze-Ming
 pp.16-20      Abstract   |   PDF 137KB
p16INK4a Exon 1 α Knockout in Mouse Embryonic Stem Cells
GONG Zhen-Ming;LI Jian;FU Ji-Liang
 pp.21-25      Abstract   |   PDF 163KB
Influence of Exogenous RNA upon Expression of Mouse Albumin Gene and Its Sensitivity to DNase I
ZHANG Hong-Yan;LIU Ai-Jing;LIU Fu-Ying;WANG Xiu-Fang;LU Zhan-Jun
 pp.26-29      Abstract   |   PDF 207KB
Single Nucleotide Polymorphism Analysis in Chicken Insulin-like Growth Factor-Ⅱ Gene and Its Associations with Growth and Carcass Traits
YAN Bing-Xue;LI Ning;DENG Xue-Mei;HU Xiao-Xiang;LIU ZHAO-Liang;ZHAO Xing-Bo;LIAN Zheng-Xing;WU Chang-Xin
 pp.30-33      Abstract   |   PDF 143KB
The Use of RNAi as a Technique to Study the Functions of Heart-related Genes in Drosophila
YUAN Wu-Zhou;BODMER Rolf;ZHU Chuan-Bing;WANG Yue-Qun;LI Yong-Qing;WU Xiu-Shan
 pp.34-38      Abstract   |   PDF 232KB
Molecular Phylogeny of Drosophila auraria Species Complex
LU Jian;LU Jing;CHEN Hui-Xian;ZHANG Wen-Xia;DAI Zhuo-Hua
 pp.39-49      Abstract   |   PDF 340KB
QTL Analysis of Sheath Blight Resistance in Rice(Oryza sativa L.)
KUNIHIRO Yasufumi;QIAN Qian;SATO Hiroyuki;TENG Sheng;ZENG Da-Li;FUJIMOTO Kan;ZHU Li-Huang
 pp.50-55      Abstract   |   PDF 184KB
Developmental Genetic Analysis for Transparencu of Rice(Oryza sativa L.) at Different Environments
SHI Chun-Hai;WU Jian-Guo;FAN Long-Jiang;ZHU Jun;Wu Ping
 pp.56-61      Abstract   |   PDF 145KB
PCR Walking in Cotton Genome Using YADE Method
XIAO Yue-Hua;LUO Ming;FANG Wei-Guo;LUO Ke-Ming;HOU Lei;LUO Xiao-Ying;PEI Yan
 pp.62-66      Abstract   |   PDF 171KB
Identification and Genetic Study of Major Genes of Resistance to Cerospora Sojina Hara in Soybean
CAO Yue-Ping;YANG Qing-Kai
 pp.67-71      Abstract   |   PDF 122KB
The Allozyme Analysis of the Genetic Differentiation in Self-inbred Early Generations of Lilium formolongi Hort
ZHOU Hou-Gao;ZHOU Yan;NING Yun-Fen;WANG Feng-Lan;YE Xiang-Bin;WANG Wen-Tong
 pp.72-78      Abstract   |   PDF 155KB
Gene Cloning and Experssion of CTLA-4 in Strepomyces lividans
WANG Chao-Jian;LI Yuan
 pp.79-83      Abstract   |   PDF 188KB
Cloning and High Expression of hbFGF with a New Strategy
SONG Zhao-Lei;PAN Qiu-Hui;WANG Ju;YANG Yuan;ZHU Da-Ming;CHEN Xiao-Jia;LIU Cui-Lan;Hong An
 pp.84-89      Abstract   |   PDF 199KB
In vitro Molecular Evolution of Humanized Mouse ScFv Specific Against Human Cross-linked Fibrin
LIU Zhi-Gang;YU Wei-Yuan;LIN Jian-Bo
 pp.90-93      Abstract   |   PDF 123KB
 
  Copyright © 2012  Editorial office of  Journal of Genetics & Genomics
              Tel: +86-10-6480 6528; Fax: +86-10-6480 7786